Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 116-121
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

 

Title:

Isolation and identification of duck hepatitis virus type I in Hau Giang Province

Từ khóa:

Virus, viêm gan vịt, Hậu Giang

Keywords:

Virus, duck, hepatitis, Hau Giang

ABSTRACT

A study on isolation and identification of duck hepatitis virus was performed on 25 liver samples from suspected viral hepatitis ducks collected in Hau Giang by inoculation on duck embryos and duck embryo fibrobasts. The results showed that all of duck embryos were died after inoculation from 48 to 72 hours. Typical lesions of inoculated embryo were stunt embryos with skin hemorrhage and orange or green livers covered with hemorrhagic. The cytopathic effect in embryo fibrobast cells are curled destroyed cell syncytiums and viral plaques. The results  of RT-PCR technique showed that all 25 samples from suspected viral hepatitis ducks contained duck hepatitis virus A genotype 3 (DHAV-3).

TóM TắT

Nghiên cứu phân lập và định danh virus gây viên gan vịt được thực hiện trên 25 mẫu gan vịt thu thập từ những đàn nghi ngờ mắc bệnh viêm gan do virus ở tỉnh Hậu Giang. Các mẫu bệnh phẩm được phân lập qua phôi vịt, sau đó gây nhiễm cho môi trường tế bào xơ phôi vịt. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu bệnh phẩm đều gây chết phôi vịt với thời gian chết phôi từ 48-72 giờ. Bệnh tích điển hình trên phôi là phôi xuất huyết, chậm phát triển; gan xuất huyết, có màu vàng cam hoặc xanh lá cây. Trên môi trường tế bào, biến đổi bệnh lý thể hiện các tế bào co tròn và bị phá hủy tạo thành những vệt tan. Kết quả giám định virus từ các mẫu đã phân lập bằng kỹ thuật RT-PCR cho thấy trong 25 mẫu bệnh phẩm đều có chứa virus gây bệnh viêm gan vịt A thuộc genotype 3 (DHAV-3).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...