Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 174-180
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Effects of replacement copra meal by dried cassava forage (Manihot esculenta Crantz)

on weight gain and methane emission of female lai Sind cattle

Từ khóa:

Ngọn lá mì, khô dầu dừa, tăng khối lượng, khí mê tan

Keywords:

Cassava forage, copra meal, weight gain, methane emission

 

ABSTRACT

This study was carried out from November 2014 to March 2015 at the Research and Technology Transfer Center, Nong Lam University, Ho Chi Minh City. The experiment was conducted using a completely randomized design on 20 lai Sind female cattle at 16-18 months of age and average body weight of 163±8.3 kg. Treatments were 5 levels of copra meal replacement by dried cassava forage at 0, 5, 10, 15 and 20% in basal diet of Napier grass. It was found that daily dry matter intake varied from 2.65 to 2.78 % of body weight and crude protein intake was from 630 to 681 g/head/day. In addition, feed conversion ratio ranged between 7.06 and 8.02 kg and weight gain was from 697 to 734 g/head/day. Methane emission was similar in cattle among treatments and varied from 157 to 173 L/kg weight gain (p>0.05).

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 11/2014 đến tháng 3/2015 tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Công nghệ, Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 20 con bò cái lai Sind 16 – 18 tháng tuổi, có khối lượng đầu kỳ là 163±8,3 kg. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức là 5 mức độ thay thế khô dầu dừa bằng ngọn lá mì (NM) khô 0, 5, 10, 15 và 20% trong khẩu phần cơ bản cỏ voi tính theo vật chất khô. Vật chất khô ăn vào từ 2,65 đến 2,78% khối lượng, protein thô ăn vào từ 630 đến 681 g/con/ngày, hệ số chuyển hóa thức ăn từ 7,06 đến 8,02 kg và tăng khối lượng từ 697 đến 734 g/con/ngày. Sản xuất khí mê tan trên bò từ 157 đến 173 lít/kg tăng khối lượng và tương đương nhau giữa các nghiệm thức (p>0,05).

Trích dẫn: Dương Nguyên Khang và Trương Văn Hiểu, 2016. Ảnh hưởng thay thế khô dầu dừa bằng ngọn lá mì khô (Manihot esculenta Crantz) lên tăng khối lượng và sinh mê tan trên bò cái Lai Sind. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 174-180.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...