Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Land evaluation for salinity-affected acid sulfate soil areas in Hau Giang Province

Từ khóa:

Đất mặn, đất phèn, đánh giá đất đai, xâm nhập mặn

Keywords:

Acid suphate soils, salinity soils, land evaluation, salinity intrusion

ABSTRACT

Acid sulphate soil is a problem for agriculture. In particular, the impact of saltwater intrusion makes farming difficult, directly affecting the lives of farmers and sustainable economic development. This study was carried out in the low-lying areas located in the west of Hau Giang province to assess the adaptive potential of land use types for the acid, salt intrusion in dry season. The research collected soil and water samples for analyzing indicators of acidity and salinity. The results showed that acid sulphate soils in the study area mainly occur in shallow layer (0-50 cm); intruded saline water varied in salinity content and had different duration. The maximum salinity intrusion duration recorded was 3 months. Using the methods for land evaluation according to the FAO (1976) indicated that the study area could be divided into 5 areas with adaptive capacity from medium to low due to the effects of salt water and acidity. This study contribution was to support local authorities in identifying suitable cropping patterns to produce more efficiently, highly adapting to saltwater intrusion conditions.

TóM TắT

Đất phèn có trở ngại lớn đối với canh tác nông nghiệp. Đặc biệt, tác động của xâm nhập mặn càng làm cho việc canh tác gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông hộ và phát triển kinh tế bền vững. Nghiên cứu thực hiện tại vùng trũng phía Tây tỉnh Hậu Giang nhằm đánh giá tiềm năng thích nghi đất đai đối với các mô hình canh tác cho vùng chịu phèn, mặn mùa khô. Nghiên cứu đã thu mẫu đất, nước cho việc phân tích các chỉ tiêu phèn và mặn. Kết quả cho thấy, đất phèn trong vùng nghiên cứu chủ yếu xuất hiện ở tầng nông (0 - 50 cm); xâm nhiễm mặn của nước thay đổi tùy năm với độ mặn và thời gian mặn khác nhau, thời gian mặn dài nhất là 3 tháng. Kết quả đánh giá đất đai về mặt tự nhiên theo quy trình của FAO (1976) cho thấy khu vực nghiên cứu chia thành 5 vùng thích nghi và hầu hết thích nghi từ trung bình đến thấp do tác động của nước mặn và phèn. Kết quả nghiên cứu góp phần hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc xác định mô hình canh tác phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế trong điều kiện xâm nhập mặn.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 22-28
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 235-240
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...