Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 52-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Improvement of 2 and 3 stages in micropropagation of Aerides sp. orchid

Từ khóa:

Chất điều hòa sinh trưởng, điều kiện cải tiến, lan Aerides, nhân chồi, ra rễ, vi nhân giống

Keywords:

Growth regulators, improved conditions, Aerides orchid, shoot multiplication, root formation, micropropagation

ABSTRACT

Research on ?Improving 2nd and 3rd stages of Aerides sp. orchid micropropagation? was carried out to determine ratio of suitable combination between NAA:BA for shoot multiplication (2nd stage) of Aerides orchid in two types of containers (plastic bags and glass bottle); determine effects of NAA and atonik for rooting of Aerides orchid (3rd  stage) in two types of containers (plastic bags and glass bottle). Experiments were conducted in two different conditions: standard conditions (26 ± 2oC, 1,500 lux, under a 16-h photoperiod); and natural conditions (30 ± 5oC, 3,000 lux, under a 12-h photoperiod). Each condition included 2 experiments: Experiment 1. Determining effect of ratio of NAA/BA and culture container types on shoot multiplication; Experiment 2. Determining effect of different NAA and atonik concentrations on rooting of Aerides orchid. Experimental results showed that medium VW supplemented with 1 mg/L NAA and 10 mg/L BA combined with plastic bags gave the highest number of shoots in two conditions. The natural condition, atonik was more efficient than NAA on rooting, especially at concentration of 2 ml/L, cultured in plastic bags.

TóM TắT

Nghiên cứu ?Cải tiến giai đoạn 2 và 3 trong vi nhân giống lan Aerides sp.? nhằm xác định hiệu quả của tỷ lệ kết hợp giữa NAA/BA thích hợp cho sự nhân chồi (giai đoạn 2) trên hai loại bình nuôi cấy (bọc plastic và chai thủy tinh). Xác định hiệu quả của NAA, atonik thích hợp cho sự ra rễ của lan Aerides sp. (giai đoạn 3). Tất cả các thí nghiệm được thực hiện trong hai đều kiện nuôi cấy là điều kiện chuẩn và điều kiện tự nhiên. Điều kiện chuẩn (26 ± 2oC, 1.500 lux, quang kỳ 16 giờ); và điều kiện tự nhiên 30 ± 5oC, 3.000 lux, quang kỳ 12 giờ). Mỗi điều kiện nuôi cấy bao gồm 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Xác định hiệu quả của tỷ lệ NAA/BA và bình nuôi cấy thích hợp cho hệ số nhân chồi cao; Thí nghiệm 2: Xác định hiệu quả của nồng độ NAA, atonik và bình nuôi cấy thích hợp đạt tỷ lệ ra rễ cao. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở giai đoạn 2, hiệu quả nhân chồi lan đạt được số chồi cao ở điều kiện chuẩn cũng như điều kiện tự nhiên trên môi trường khoáng đa lượng VW và vi lượng MS có bổ sung NAA và BA với tỉ lệ 1 mg/L/10 mg/L. Không có sự khác biệt chai thủy tinh và bọc plastic trong điều kiện chuẩn. Trong điều kiện tự nhiên, nuôi cấy trong bọc plastic tốt hơn nuôi cấy trong chai thủy tinh. ở giai đoạn 3, hiệu quả của NAA, atonik trên sự ra rễ của giống lan Aerides sp., ở điều kiện chuẩn có số rễ mới tạo thành cao hơn ở điều kiện tự nhiên.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...