Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 57-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Combined effects of plant growth regulators and light colors on in vitro growth of Dendrobium orchid

Từ khóa:

Dendrobium, in vitro, màu đỏ, màu hồng, NAA, PBZ

Keywords:

Dendrobium, in vitro, red color, pink color, NAA, PBZ

ABSTRACT

This study was conducted to determine the combined effects of plant growth regulators and light colors on in vitro growth of Dendrobium orchid. Two experiments were carried out in this study. Experiment 1 was used to identify the combined effects of NAA, PBZ with pink and red colors on the increased number of leaves and roots in growth chamber of in vitroDendrobium. Experiment 2 was set up to determine the combined effects of NAA, PBZ with pink and red colors of light on the increased number of leaves and roots in greenhouse of in vitro Dendrobium. The results of experiment 1 showed that 0.5 mg/L PBZ + 1 mg/L NAA combined with pink color stimulated in vitro leaf and root increased better than red color combined with NAA, PBZ at the same concentrations. In the results of experiment 2 showed that plantlets cultured in greenhouse provided higher chlorophyll a, b and carotenoid contents (àg/gFW) than the ones in growth chamber.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện để xác định ảnh hưởng phối hợp của chất điều hòa sinh trưởng và màu sắc ánh sáng lên sự sinh trưởng in vitro của lan Dendrobium. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 nhằm xác định ảnh hưởng phối hợp của NAA, PBZ cùng hai màu hồng, đỏ lên sự gia tăng số lá và rễ in vitro của cây lan Dendrobium trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm 2 nhằm xác định ảnh hưởng phối hợp của NAA, PBZ cùng hai màu hồng, đỏ lên sự gia tăng số lá và rễ in vitro của cây lan Dendrobium trong nhà lưới. Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy, PBZ 0,5 mg/L + NAA 1 mg/L kết hợp với ánh sáng màu hồng kích thích sự gia tăng số lá và ra rễ in vitro hiệu quả hơn ánh sáng màu đỏ kết hợp với PBZ, NAA ở cùng nồng độ. Kết quả của thí nghiệm 2 cho thấy hàm lượng diệp lục tố a, b và carotenoid (àg/g lá tươi) của các nghiệm thức nuôi cấy trong điều kiện nhà lưới ở ánh sáng màu hồng đều cao hơn so với các nghiệm thức nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...