Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 63-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Micropropagation of Polianthes tuberosa plant in natural light and evalution of growth throught demonstrations

Từ khóa:

Cây hoa huệ trắng (Polianthes tuberosa), nhân giống, ra rễ, thuần dưỡng, mô hình

Keywords:

Polianthes tuberosa, micropropagation, rooting, acclimatization, demonstration

ABSTRACT

Studies were conducted to determine stages of micropropagation including propagation, rooting, acclimatization and growing in the field. Studies were included two parts: in the laboratory and in the field. In the laboratory, the study was to determine factors which affected on propagation, rooting. In the field, the study was to determine factors which affected on acclimatization and evaluation of growth through demonstration. Results of studies showed that polianthes tuberosa obtained high propagation coefficient and good rooting on medium added atonik. Natural light condition (120 àmol.mư-2.s-1) stimulated rooting better. In acclimatization stage, Polianthes tuberose in atonik medium were more adaptation. In demonstration, results  showed that plantlets grew very well and flowered after 5 month planting. Inflorescences obtained with high quality and low pest.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các giai đoạn của vi nhân giống bao gồm nhân, ra rễ, thuần dưỡng và trồng thử nghiệm ngoài đồng. Nghiên cứu gồm hai phần là trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng. Thí nghiệm trong phòng xác định các yếu tố ảnh hưởng trên sự nhân chồi, ra rễ. Thí nghiệm ngoài đồng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thuần dưỡng và đánh giá sự sinh trưởng thông qua mô hình canh tác. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cấy hoa huệ trắng đạt được hệ số nhân giống cao. Ra rễ tốt trên môi trường có bổ sung atonik đặt trong trong điều kiện ánh sáng tự nhiên (120 àmol.mư-2.s-1). Trong giai đoạn thuần dưỡng, cây huệ trắng đã được nuôi cấy trong môi trường có atonik thích nghi tốt. Trong mô hình canh tác cho thấy rằng cây huệ trồng từ cây cấy mô sinh trưởng và phát triển rất tốt, bắt đầu ra hoa sau khi trồng năm tháng, cho năng suất và phát hoa có chất lượng cao. Sâu bệnh gây hại tương đối ít, không đáng kể.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...