Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 68-75
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Evaluate the effect of rootstock ages and shoot cutting times of cucumber grafted on luffa

Từ khóa:

Dưa leo, mướp, ghép, ngắt đọt, tuổi gốc ghép, sinh trưởng, năng suất

Keywords:

Cucumber, luffa, grafting, rootstock ages, shoot cutting, growth, yield

ABSTRACT

Experiment was conducted at the experimental farm, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University from September to December 2012. The objectives were to determine ages of luffa seedlings (Luffa cylindrica L.) as rootstocks and shoot cutting different times of cucumber (Cucumis sativus L.) as scions grafted on luffa to increase plant growth and fruit yield. Experiment was laid out as split-plot design with three replicates, including the main plot with three treatments of long luffa rootstock ages: 14, 19, 24 days and sub-subplot with three treatments: non shoot cutting as the control, shoot cutting at fifth-leaf and shoot cutting at tenth-leaf. Grafting techniques were applied by tube grafting methods. Results indicated that cucumber scions grafting onto luffa rootstocks got high survival ratio (higher than 91,67%) and obtained early flowering, fruitset. Ages of luffa rootstocks from 14 to 24 days after sowing did not affect on growth of cucumber and obtained yield around 27.87 ? 30.30 tons/ha. Shoot cutting at fifth-leaf increased significantly the number of branchs (3.81 branchs/plant), fruit number (29.41 fruits/plant) and yield (31.73 tons/ha) in comparison with non grafting plant (2.85 branchs, 26.16 fruit/plant và 28.90 tons/ha, respectively).

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện tại Trại Thực nghiệm, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2012 nhằm mục tiêu xác định tuổi gốc ghép và thời điểm ngắt đọt thích hợp trên cây dưa leo (Cucumis sativus L.) ghép gốc mướp (Luffa cylindrica L.) cho sinh trưởng tốt và năng suất cao. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức lô phụ với 3 lặp lại, lô chính gồm 3 nghiệm thức độ tuổi gốc ghép mướp: 14, 19, 24 ngày và lô phụ gồm 3 nghiệm thức: không ngắt đọt, ngắt đọt ở lá 5 và ngắt đọt ở lá 10, áp dụng phương pháp ghép nối ống cao su. Kết quả thí nghiệm cho thấy ngọn dưa leo ghép trên gốc mướp có tỷ lệ sống rất cao (hơn 91,67%) và ra hoa, đậu trái rất sớm. Tuổi gốc ghép mướp 14 - 24 ngày không ảnh hưởng đến sinh trưởng của dưa leo và cho năng suất tương đương nhau (27,87 - 30,30 tấn/ha). Biện pháp ngắt đọt dưa leo ghép mướp ở lá thứ 5 đã làm tăng số nhánh (3,81 nhánh), số trái (29,41 trái/cây) và năng suất (31,73 tấn/ha) so với không ngắt (2,85 nhánh, 26,16 trái/cây và 28,90 tấn/ha, tương ứng).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...