Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 149-153
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Monitoring on infestation of citrus fruit borer (Citripestis sagittiferella Moore.) on pomelo orchards in Ke Sach District, Soc Trang Province

Từ khóa:

Sâu đục trái cây có múi, Citripestis sagittiferella, cây bưởi, tỷ lệ trái bưởi bị hại

Keywords:

Citrus fruit borer, Citripestis sagittiferella,  damage ratio, pomelo

ABSTRACT

The research was carried out at three villages of Ke Sach district including Ba Trinh, Ke An and Trinh Phu from March 2013 to February 2014. In each place, 10 pomelo trees were chosen for investigation of the damage ratio of the citrus fruit borer. The results indicated that damage ratio are very low or no infested fruit in the rainy season (0 ? 5.08%) and reached 26.32% in the dry season. The damage ratio of the citrus fruit borer differed significantly from both the rainy and the dry season.

TóM TắT

Đề tài được tiến hành từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014, trên mỗi địa bàn chọn 10 cây bưởi để điều tra định kỳ về diễn biến sự gây hại của sâu đục trái gây ra trên bưởi trong năm. Kết quả khảo sát cho thấy trong các tháng mưa nhiều (5-9/2013) tỷ lệ gây hại rất thấp hoặc không bị thiệt hại (0 ? 5,08%), trong khi các tháng mùa khô tỷ lệ trái bị sâu đục trái tấn công lên đến 26,32%; tỷ lệ gây hại của sâu đục trái giữa mùa khô và mùa mưa khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 142-148
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...