Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 162-167
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Observation on growth and development of six gloxinia (Sinningia speciosa) varieties from in vitro in Tien Giang Province

Từ khóa:

Các giống, hoa, in vitro, khảo sát, Sinningia speciosa, sự sinh trưởng

Keywords:

Growth, flower, in vitro, observation, Sinningia speciosa, varieties

ABSTRACT

The growth and development of six gloxinia (Sinningia speciosa) varieties (G1, G2, G3, G5, G7 and G11) from in vitro genetic resources were observated at Tien giang province. Results showed that all of varieties could be grown and developed for pot flower production. Among them, there were two potentiality gloxinia varieties for pot flower production with many good characteristics as compared to other varieties. The G5 variety had red double flowers, short flowering time (57.3 days), 6.1 cm in flower diameter, 8.1 flower/plant, 18.9 cm in plant diameter, flower longevity 5.3 days. The G11 variety had white purple double flowers, short flowering time (62.3 days), 6.2 cm in flower diameter, 8.5 flowers/plant, 16.8 cm in plant diameter, flower longevity 5.7 days.

TóM TắT

Sự sinh trưởng và phát triển của 6 giống hoa chuông (G1, G2, G3, G5, G7 and G11) từ nguồn gen in vitro đã được khảo sát tại Tiền Giang. Kết quả đã cho thấy tất cả các giống hoa chuông đều sinh trưởng, phát triển tốt thích hợp cho việc sản xuất hoa chậu. Trong đó, có 2 giống tiềm năng phù hợp cho việc sản xuất hoa chậu do có nhiều đặc tính nổi trội so với các giống còn lại. Giống G5 có hoa kép, màu đỏ; thời gian ra hoa ngắn (57,3 ngày); đường kính hoa 6,1 cm; có 8,1 hoa/cây; đường kính tán cây 18,9 cm; độ bền của hoa 5,3 ngày. Giống G11 có hoa kép, màu tím viền trắng; thời gian ra hoa ngắn 62,3 ngày; đường kính hoa 6,2 cm; có 8,5 hoa/chậu; đường kính tán cây 16,8 cm; độ bền của hoa 5,7 ngày.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...