Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 168-172
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effects of 6-benzyladenine (BA), indole-3-butyric acid (IBA) and activated charcoal  on in vitro shoot and root formation of triploid watermelon (Citrullus vulgaris Schrad.)

Từ khóa:

BA, Citrullus vulgaris Schrad., dưa hấu tam bội, IBA, in vitro, nhân chồi, than hoạt tính, tạo rễ

Keywords:

Activated charcoal, BA, Citrullus vulgaris Schrad., IBA, triploid watermelon, shoot multiplication, rooting

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the suitable concentration of plant growth regulators and activated charcoal for shoot multiplication and rooting for triploid watermelon of Tri P1 line. The experiment was arranged in a randomized complete design with 10 treatments and 5 replicates, each replicate was equal 20 plants. The results showed that MS medium supplemented only BA at 1.0 mg/L have the highest shoot regeneration in triploid watermelon Tri P1 after 3 weeks of culture. The suitable medium was MS with concentrations of 1.0 mg/L BA for number of healthy shoots, hyperhydricity may be limited. At the same time, number of leaves, shoot length well were achieved on the medium supplemented with 1.0 mg/L BA and 2.0 g/L activated carbon after 3 weeks of culture. The number of roots, root length, number of leaves, and shoot length of triploid watermelon plantlets were best recorded in medium supplemented with 0.5 mg/L IBA and 2.0 g/L activated charcoal.

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu là tìm ra nồng độ chất điều hòa sinh trưởng và than hoạt tính thích hợp cho việc nhân chồi và tạo rễ cho dòng dưa hấu tam bội Tri P1. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 4 mẫu. Kết quả thí nghiệm cho thấy môi trường MS chỉ bổ sung nồng độ BA 1,0 mg/L cho hiệu quả tái sinh chồi dưa hấu tam bội Tri P1 cao nhất sau 3 tuần nuôi cấy. Môi trường thích hợp cho việc nhân chồi dưa hấu tam bội là môi trường MS bổ sung BA nồng độ 1,0 mg/L cho số chồi khỏe, hạn chế bị thủy tinh thể. Đồng thời, nồng độ BA 1,0 mg/L cùng than hoạt tính 2,0 g/L cho số lá, chiều cao cây tốt sau 3 tuần nuôi cấy. Số rễ, chiều dài rễ cũng như số lá và chiều cao
cây dưa hấu tam bội tốt nhất được ghi nhận ở môi trường bổ sung IBA
0,5 mg/L và than hoạt tính 2,0 g/L.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...