Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 173-178
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of ethyl methanesulfonate (EMS) level and gamma rays on growth and development of two cultivars of sesame in the greenhouse

Từ khóa:

Cây mè, EMS, tia gamma, tỉ lệ biến dị

Keywords:

Sesame, EMS, gamma rays, variation frequency

ABSTRACT

The objectives of this study were to determine the effects of ethyl methanesulfonate (EMS) levels and gamma ray on growth, yield response of two cultivars of sesame in M2 generation. The experiments were arranged in a randomized complete factorial design in including the three treatment levels of EMS (0; 0,025 and 0,05 %) complemented with gamma rays and the two of sesame varieties with four replicates. The experiments were carried out in the greenhouse of College of Agriculture and Applied Biology, Cantho Univesity. Results showed that flower numbers, capsule numbers, seed per plant and highest variation ratio were induced by 0.025% EMS and 400 Gy in M2 generation of SĐ2 cultivar.

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm khảo sát khả năng sinh trưởng và năng suất của hai giống mè được xử lý ethyl methanesulfonate EMS và tia gamma, thế hệ M2. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại với 6 nghiệm thức là tổ hợp của 3 mức độ xử lý EMS (0; 0,025 và 0,05 %) kết hợp tia gamma 400 Gy và 2 giống mè với 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 20 cây. Kết quả thí nghiệm cho thấy nồng độ EMS 0,025% kết hợp với chiếu xạ tia gamma 400 Gy cho số hoa, số trái/ cây, số hạt/cây và tỉ lệ biến dị cao trên cây mè SĐ2 ở thế hệ M2.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...