Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 220-224
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effects of plant growth regulators and natural light on in vitro propagation of two Polianthes tuberosa L. varieties

Từ khóa:

Cây huệ trắng (Polianthes tuberosa L.), ánh sáng tự nhiên, nhân chồi, ra rễ, thuần dưỡng

Keywords:

Polianthes tuberosa L., natural light, shoot proliferation, rooting, acclimatization

ABSTRACT

Studies were conducted to determine effects of plant growth regulators and natural light condition on in vitro propagation, rooting and acclimatization of Polianthes tuberosa L. Studies were carried out in two conditions: standard (26 ± 2oC, 1,500 lux, photoperiod 16 hrs) and natural light (30 ± 5oC, 3,000 lux, photoperiod 14 hrs), in natural light condition cultured medium not added sugar. In every condition there were three experiments, including: (1) Determination of appropriate ratios of NAA to BA to obtain the highest shoot proliferation and rooting (stage 2); (2) Determination of appropriate supplemented atonik concentration to obtain the high rooting (stage 3) rate; and (3) Acclimatization of plantlets. Results of experiments showed that in standard and natural light conditions, cultured media supplemented NAA:BA at ratio 1 mg/l:4 mg/l or 1 mg/l:6 mg/l were the most appropriate media for proliferation of shoot of two varieties H1 and H2 in both standard and natural light conditions (stage 2); effects of atonik supplement into cultured media obtained highly rooting at concentrations of 5 ml/l in standard light condition and 10 ml/l in natural light condition (stage 3); after acclimatization of two Polianthes tuberosa L. varieties H1 and H2 in standard and natural light conditions, these plantlets still grew normally.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện để xác định ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và điều kiện ánh sáng lên sự nhân chồi, ra rễ in vitro và sự thuần dưỡng của huệ trắng (Polianthes tuberosa L.). Thí nghiệm được tiến hành trong 2 điều kiện khác nhau: điều kiện chuẩn (26 ± 2oC, 1.500 lux, quang kỳ 16 giờ) và điều kiện tự nhiên (30 ± 5oC, 3.000 lux, quang kỳ 14 giờ), trong điều kiện ánh sáng tự nhiên môi trường nuôi cấy không thêm đường. ở mỗi điều kiện ánh sáng bao gồm 3 thí nghiệm: (1) Xác định tỷ lệ NAA:BA thích hợp cho nhân chồi và ra rễ (giai đoạn 2); (2) Xác định nồng độ atonik thích hợp đạt tỷ lệ ra rễ (giai đoạn 3) và (3) Thuần dưỡng cây con. Kết quả thí nghiệm trong điều kiện ánh sáng chuẩn và ánh sáng tự nhiên cho thấy môi trường nuôi cấy có bổ sung NAA : BA với tỷ lệ 1 mg/l : 4 mg/l hoặc 1 mg/l : 6 mg/l là môi trường nuôi cấy thích hợp nhất cho nhân chồi hai giống huệ H1 và H2 ở cả hai điều kiện ánh sáng chuẩn và ánh sáng tự nhiên (giai đoạn 2); hiệu quả của bổ sung atonik vào môi trường nuôi cấy đạt tối hảo trên sự ra rễ trên hai giống huệ H1 và H2 với nồng độ 5 ml/l ở điều kiện ánh sáng chuẩn và 10 ml/l ở điều kiện ánh sáng tự nhiên (giai đoạn 3); sau khi thuần dưỡng hai giống huệ trắng H1 và H2 trong điều kiện ánh sáng chuẩn và ánh sáng tự nhiên, cây con vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...