Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 33-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/12/2014

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Formation and development of aerobic granular sludge under diferent aeration rate in sequencing batch reactor

Từ khóa:

Bùn hạt, bùn hiếu khí, hình thành bùn hạt, lưu lượng sục khí, xử lý chất hữu cơ

Keywords:

Aeration rate, aerobic sludge, granular sludge, granular sludge formation, organic matter removal

ABSTRACT

This paper presents the results of the effect of aeration rate on the formation and development of aerobic granular sludges in sequencing batch reactor (SBR). The study was conducted under two different aeration rates at 2.5 L/min and 4 L/min with synthetic wastewater prepared from glucose as a main carbon source. The experimental results showed that, at aeration rate of 2.5 L/min, granular sludges were formed after 25 days with a larger size of 4-5 mm but they were uneven and unstable with the dominant growth of filamentous bacteria. Meanwhile, at aeration rate of 4 L/min, aerobic sludges were formed after 35 days with a smaller size in the range of 2-3 mm, but they were rounder and more stable. It was also found that organic matter (COD) removal efficiency was around 85-95% with granular sludge formation.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của các mức sục khí khác nhau đến sự hình thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí trên bể phản ứng theo mẻ luân phiên (SBR). Nghiên cứu được thực hiện với hai mức lưu lượng sục khí 2,5 L/phút và 4 L/phút với nước thải tổng hợp có nguồn cacbon từ glucose. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng, với lưu lượng sục khí 2,5 L/phút, bùn hạt hình thành sau 25 ngày với kích thước lớn 4-5 mm nhưng không đồng đều và không ổn định với sự phát triển và chiếm ưu thế của vi khuẩn dạng sợi. Trong khí đó với lưu lượng sục khí 4 L/phút, bùn hạt hiếu khí hình thành lâu hơn sau 35 ngày với kích thước hạt bùn nhỏ hơn, dao động trong khoảng 2-3 mm nhưng tròn đều và ổn định hơn. Bùn hạt hiếu khí tạo được đều cho khả năng xử lý COD tốt dao động trong khoảng 85-95%.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...