Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 89-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 11/06/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Improving competence of writing an explanatory text of students by sample analysis in teaching reading comprehension

Từ khóa:

Dạy đọc hiểu, dạy tạo lập, năng lực tạo lập, phân tích mẫu, văn bản thuyết minh

Keywords:

Reading comprehension teaching, writing competence, writing teaching, samples analysis, explanatory text

ABSTRACT

To create a certain type of text, students need to capture the characteristics of that type of text. These features need to be generalized from many sample texts, through the process of reading text. Therefore, the combination of teaching reading comprehension and teaching writing is essential and sample analysis is an effective measure. The analysis of texts available in textbooks (or selected by teachers) in the process of reading comprehension and modeling for the creation of similar texts has contributed to the development of the writing competence for learners, especially with explanatory text, a kind of highly objective informational text.

TÓM TẮT

Để tạo lập được một loại văn bản nào đó, học sinh cần nắm bắt được đặc trưng của loại văn bản ấy. Các đặc trưng này cần được khái quát từ nhiều văn bản mẫu, thông qua quá trình đọc hiểu văn bản. Do đó, sự kết hợp giữa dạy đọc hiểu và dạy tạo lập văn bản là yêu cầu tất yếu và phân tích mẫu là một biện pháp hiệu quả. Việc phân tích những văn bản có sẵn trong sách giáo khoa (hoặc do giáo viên lựa chọn) trong quá trình dạy đọc hiểu và làm mẫu cho việc tạo lập văn bản tương tự đã góp phần phát triển năng lực tạo lập văn bản cho học sinh, nhất là với văn bản thuyết minh, một loại văn bản thông tin mang tính khách quan cao.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Đỗ Thanh An, 2019. Phát triển năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh thông qua phân tích mẫu trong dạy đọc hiểu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 89-95.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 118-127
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 138-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 64-72
Tải về
2 (2016) Trang: 1-14
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ
(2016) Trang: 66-71
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của khoa Sư phạm - trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng, tháng 7.2016, Cần Thơ
02 (2015) Trang: 60-72
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
3 (2013) Trang: 52
Tạp chí: Văn học nước ngoài
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...