Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 49-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/12/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Solutions for developing production activities of ceramic and brick producers in Vinh Long Province

Từ khóa:

Phát triển, gạch và gốm, giải pháp, sản xuất và kinh doanh

Keywords:

Development, ceramic and tiles, solutions, production and business

ABSTRACT

Ceramic and brick production and business operations of family-owned companies in Vinh Long Province, the size of Ceramic and brick production is largest in Mekong Delta. However, ceramic and tile producers tend to narrowly generate or stop producing the products due to high competitive pressure of the bricks baked from the oven with closed technological procedures although closed processes have lowered input costs for the producers, the quality and appearance of brick colors are not as perfect as manual based producers from Vinh Long province. The fact is that the manual producing procedure has not changed over the years because of lack of financial supports for reinvesting and improving products’ quality. Ceramic and bricks production and business operations of family-owned companies in Vinh Long Province were carefully analyzed depending upon the status of manufacture and consumption of each producer. The status of production addressed prior elements such as the number of workforce, knowledge background of employees, materials (clay and shell grain) and the technology. Besides, the status of consumption generally examines the current products’ outlets and the profits earned over the last three years. At the same time, SWOT matrix was also built to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats of the presented sector at the moment, so several potential measures may be drawn in order to develop the business and production activities of the producers in the near future.

TÓM TẮT

Vĩnh Long là một trong những tỉnh có ngành thủ công nghiệp gạch và gốm phát triển mạnh, có quy mô lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, các hộ sản xuất gạch và gốm hiện nay lâm vào tình trạng trì trệ hoặc ngưng sản xuất do cạnh tranh cao với các sản phẩm gạch được nung từ lò có công nghệ khép kín với chi phí thấp hơn mặc dù chất lượng và màu sắc không đẹp bằng gạch Vĩnh Long; qui trình và công nghệ sản xuất hàng chục năm qua hầu như không có sự đổi mới do doanh nghiệp thiếu tài chính để tái đầu tư cho sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất gạch và gốm ở tỉnh Vĩnh Long được đánh giá thông qua thực trạng sản xuất và thực trạng tiêu thụ của hộ. Thực trạng sản xuất bao gồm các yếu tố đầu vào như: số lượng lao động, trình độ lao động, nguyên vật liệu bao gồm đất sét và trấu, công nghệ sản xuất. Thực trạng tiêu thụ đánh giá chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện nay và mức lợi nhuận đạt được trong 3 năm gần nhất. Bên cạnh đó, ma trận SWOT được xây dựng để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa của ngành trong thời điểm hiện tại. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ trong tương lai.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...