Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 9-13
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/01/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

The obese situation survey of student in Can Tho University

Từ khóa:

Khảo sát, béo phì, sinh viên, Trường Đại học Cần Thơ

Keywords:

Survey, obesity, student, Can Tho University

ABSTRACT

This theme uses BMI index to discover and evaluate the obese situation of student (course 40) in Can Tho University. BMI (Body mass Index) is an index derived from height and weight and the reliable index reflecting fat or thin status of an individual. The survey was conducted on about 8,227 students (4,256 female students) in the total of 8,809 students (course 40) with 4,582 female students. The percentage of samples accounts for 93. 39%. The theme determines 371 students who achieve BMI index ≥ 25, which occupies 80.6% compared with Class 1 obesity and Class 2 obesity. The percentage of obese female students accounts for 31.54%. It is lower than the rate of obese male students (68.46%). As a whole, this survey indicates that the obese situation happens (mainly) in male students.

TÓM TẮT

Đề tài sử dụng chỉ số BMI để khảo sát, đánh giá thực trạng béo phì của sinh viên khoá 40 Trường Đại học Cần Thơ. BMI (Body mass Index) là chỉ số được tính từ chiều cao và cân nặng, là một chỉ số đáng tin cậy về sự mập ốm của một người. Qua khảo sát khoảng 8.227 sinh viên (4.256 sinh viên nữ) trên tổng số 8.809 sinh viên khoá 40 (4.582 sinh viên nữ), tỷ lệ mẫu sinh viên được khảo sát đạt 93.39%, đề tài đã xác định được 371 sinh viên có chỉ số BMI ≥ 25, chiếm tỷ lệ 4.51 %. Đây là một tỷ lệ không lớn, nhưng vẫn rất đáng quan tâm. Sinh viên khoá 40 chủ yếu được đánh giá ở mức độ thừa cân (BMI  ≥ 25 - 29.9), chiếm tỷ lệ 80.6% so với mức độ béo phì cấp độ I và cấp độ II. Tỷ lệ sinh viên nữ béo phì chiếm 31,54%, chiếm tỉ lệ nhỏ hơn sinh viên nam là 68,46%. Như vậy, qua khảo sát sinh viên béo phì ở Trường Đại học Cần Thơ khoá 40 nam là chủ yếu.

Trích dẫn: Lê Bá Tường và Nguyễn Hữu Tri, 2016. Khảo sát thực trạng béo phì của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 9-13.

Các bài báo khác
01 (2019) Trang: 321-329
Tạp chí: KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019
01 (2019) Trang: 214-222
Tạp chí: KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019
1 (2018) Trang:
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
1 (2018) Trang: 456-462
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
1 (2018) Trang: 606-615
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ 4 NĂM 2017
(2017) Trang: 107-115
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: HỘI THẢO VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(2017) Trang: 252-256
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017
3 (2016) Trang: 12-17
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2016
02 (2015) Trang: 88-92
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
02 (2015) Trang: 30-36
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
178 (2013) Trang: 76-85
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
178 (2013) Trang: 31-35
Tác giả: Lê Bá Tường
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...