Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 52-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/01/2015

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Constraining factors of sugarcane yield and economic profitability in Soc Trang province

Từ khóa:

Đầu tư sản xuất, lợi nhuận, Sóc Trăng, trồng mía

Keywords:

Economic return, production inputs, sugarcane production, Soc Trang

ABSTRACT

This study aimed to determine factors that influence yield and economic return of sugarcane production in Soc Trang province in the period of 2013-2014. Data were collected through structured interviews with 198 households practicing sugarcane production in Cu Lao Dung district of Soc Trang province. Analysis of variance (ANOVA) and multiple linear regression analysis were used to determine variables significantly influencing sugarcance yield and income. Results showed that sugarcane farming scale was small with an average of 0.7 hectare per household. Sugarcane yields increased with increasing fuel input levels for irrigation during early growth stages of the crop in the dry season, and with the appropriate crop duration (i.e. about 11 months). In contrast, ratooning and late crop establishment (after April) lowered sugarcane yields. Economic return of surgacane production increased with farmer association’s members, farm size and fuel input levels for irrigation, while fertilizer, pesticide, seedling and hired labor input levels constrained the income.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm nhận ra các yếu tố hạn chế năng suất và lợi nhuận trồng mía tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng trong niên vụ 2013 - 2014. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 198 hộ nông dân trồng mía. Phân tích phương sai và phân tích hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và nhận ra yếu tố ảnh hưởng dến năng suất và lợi nhuận trồng mía. Kết quả phân tích cho thấy nông dân trồng mía trên quy mô nhỏ, trung bình chỉ có 0,7 ha/hộ. Năng suất mía tăng khi tăng lượng năng lượng sử dụng tưới mía. Năng suất mía giảm khi mía được trồng sau tháng tư, thu hoạch dưới 10 tháng hoặc trên 12 tháng tuổi và lưu gốc mía từ vụ trước. Lợi nhuận trồng mía tăng lên khi diện tích đất canh tác lớn, tưới nhiều hơn và nông dân tham gia hội nông dân. Tuy nhiên, đầu tư nhiều phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, lao động thuê, trồng mía trễ, thu hoạch sớm hoặc trễ làm giảm lợi nhuận trồng mía.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...