Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 62-67
Tác giả: Lã Ánh Nguyệt
Tải về

ABSTRACT

This experiment began from March to May 2011 at college of Aquaculture and Fishieries of Can Tho University based on the common methods used to study the biology of fish. Fishes were determined from 1 to 50 days after ? hatching. The result showed that the non ? biological temperature was 11.60C. The yolk absorption period lasted to tenth day after hatching. The lower and upper temperature tolerance fluctuated from 10.1 to 110C and  from 41 to 41.70C, respectively. The oxygen tolerance increased from 0.53 to 0.77 mgO2/L, but the oxygen consumption decreased from 2.23 to 0.29 mgO2/g.h. The upper pH tolerance was 10.5, but the lower pH tolerance was decreasing from 4.5 to 3.5. The sanility tolerance of fish from 1 to 20 days after hatching was 11? but of fish from 30 to 50 days after hatching was 12?.

Keywords: Chitala chitala, knife fish

Title: Study some biological characteristiscs of knife fish (Chitala chitala)

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 3/2011 đến tháng 5/2011 tại khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ bằng các phương pháp thông thường đang được ứng dụng rộng rãi khi nghiên cứu sinh học cá. Đối tượng xác định là cá thát lát còm từ 1 đến 50 ngày tuổi. Kết quả xác định nhiệt độ không sinh học của cá là 11,60C. Thời gian dinh dưỡng noãn hoàng kéo dài đến ngày tuổi thứ 10. Ngưỡng nhiệt độ dưới và trên có các giá trị tương ứng là 10,1 ? 110C  và 41 ? 41,70C. Theo ngày tuổi, ngưỡng oxy của cá tăng dần từ 0,53 đến 0,77 mgO2/L và cường độ hô hấp giảm dần theo ngày tuổi từ 2,23 đến 0,29 mgO2/g.giơ?. Ngưỡng pH trên của cá không khác biệt theo ngày tuổi (pH = 10,5) nhưng ngưỡng pH dưới thì có xu hướng giảm dần theo giai đoạn phát triển (từ 4,5 ở cá 1 ngày tuổi đến 3,5 ở cá 50 ngày tuổi). Ngưỡng độ mặn của cá tăng, từ 1 đến 20 ngày tuổi là 11? và của cá từ 30 đến 50 ngày tuổi là 12?.

Từ khóa: Chitala chitala, cá thát lát còm

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...