Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 171-179
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Effects of three kinds of fruit covering bags on skin colour and flesh quality of ?catChu? and ?cat Hoa Loc? mango (Mangifera indica L.)

Từ khóa:

Bao do Thái Lan sản xuất, bao Đài Loan sản xuất, xoài cát Chu, xoài cát Hòa Lộc

Keywords:

Thai made bag, Taiwanese made bag, ?catChu? mango, ?cat Hoa Loc? mango

ABSTRACT

This study was aimed to determine effect of kinds of fruit cover bag on skin colour and fruit quality of ?cat Chu? and ?cat Hoa Loc? mango. An experiment was conducted using 9 and 16 year old trees of ?cat Chu? and ?cat Hoa Loc? mango grown in Cao Lanh district, Dong Thap province and practical farm of Can Tho University, respectively from February to July 2011. The experiment had four treatments (covering fruits with two layers bags made in Thailand(TL), glossy whitish paper bag made in Taiwan(ĐL), black nylon bag (NyĐ), and noncovering as control treament), seven replications each of which equals to one tree, 20 covered fruits per tree in each treatment. Results reflected that covering fruit with TL, ĐL, and NyĐ affected content of chlorophyll a & b in fruit skin, brightness, a* and b* index of fruit skin, but did not cause any impact on fruit size, weight, and flesh quality (oBrix, TA and vitamin C content) of either ?cat Chu? or ?cat Hoa Loc? mango. Covering fruits of ?cat Chu? and ?cat Hoa Loc? mango with TL brought about decreasing of chlorophyll a & b content and ?sandy? flecks on fruit skin, increasing brightness, turning into yellowish of fruit skin at harvest, decreasing, thus brighter and more beautiful fruit. 

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của loại bao trái đến màu sắc vỏ và phẩm chất trái xoài cát Chu và cát Hòa Lộc. Thí nghiệm được thực hiện trên xoài cát Chu chín năm tuổi tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và xoài cát Hòa Lộc 16 năm tuổi tại trại thực nghiệm Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 2-7/2011. Thí nghiệm có bốn nghiệm thức (bao trái bằng bao hai lớp của Thái Lan (TL), bao giấy bóng trắng đục của Đài Loan (ĐL), bao nylon màu đen (NyĐ) và đối chứng không bao), bảy lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng với một cây, mỗi nghiệm thức bao 20 trái/cây. Kết quả cho thấy Bao trái bằng các loại bao TL, ĐL và NyĐ có ảnh hưởng đến hàm lượng chlorophyll a & b của vỏ trái, độ sáng, chỉ số a* và b* của vỏ trái nhưng không ảnh hưởng đến kích thước, trọng lượng và phẩm chất (oBrix, TA và hàm lượng vitmin C) của thịt trái xoài cát Chu cũng như xoài cát Hòa Lộc. Bao trái xoài cát Chu và cát Hòa Lộc bằng bao TL có hiệu quả làm giảm hàm lượng chlorophyll a & b, làm tăng độ sáng vỏ trái, làm vỏ trái chuyển sang màu vàng ở thời điểm thu hoạch, làm giảm số điểm cát trên trái, góp phần làm cho trái bóng và đẹp hơn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...