Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 57-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/06/2019

Ngày nhận bài sửa: 21/08/2019

Ngày duyệt đăng: 25/12/2019

 

Title:

Generating similar Math multiple-choice questions based on Sagetex

Từ khóa:

Gán ngẫu nhiên, sagetex, trắc nghiệm

Keywords:

Multiple-choices, random assignment, sagetex

ABSTRACT

The paper shows how to generate equivalent multiple-choice math questions automatically. Firstly, a general multiple-choice question, containing a set of parameters, is generated. Then, different values are assigned to these parameters to create equivalent multiple-choice questions. Parameter assignment is performed via the Sagetex, an instruction package of Latex. This package allows embedding Sagemath, a computer algebra software, into Latex, a document preparation system. Creating equivalent multiple-choice questions will help evaluate learners more accurately and fairly.

TÓM TẮT

Trong bài báo này chúng tôi trình bày cách tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm Toán tương đương nhau một cách tự động. Đầu tiên, ta cần xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm dạng tổng quát có chứa một bộ tham số. Sau đó, các giá trị khác nhau được gán cho các tham số đó để tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm tương đương nhau. Việc gán tham số được thực hiện thông qua Sagetex, một gói lệnh của Latex. Gói lệnh này cho phép nhúng phần mềm đại số máy tính Sagemath vào trong trình soạn thảo toán học Latex. Việc tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm tương đương sẽ giúp việc đánh giá người học được chính xác và công bằng hơn.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Hùng, 2019. Tạo các câu hỏi trắc nghiệm toán tương đương nhau dựa trên Sagetex. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6C): 57-61.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...