Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 8-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/02/2015

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Certain properties of small chitosan nanoparticles synthesized by ionic gelation method

Từ khóa:

Chitosan, nanochitosan, đặc tính kháng khuẩn, kích thước nhỏ

Keywords:

Chitosan, nanoparticles, antibacterial activity, small size

ABSTRACT

This paper is concerned with certain properties of chitosan nanoparticles synthesized by ionic gelation method. These synthesized nanoparticles have an average diameter of 12 nm. Their physicochemical properties were tested by different chemical and physical analysis techniques such as FT-IR, XRD, and SEM. In addition, their antibacterial activity was also studied to evaluate the potential applications of chitosan nanoparticles.

TÓM TẮT

Bài báo này đề cập đến một số đặc tính của hạt nanochitosan được tổng hợp bằng phương pháp tạo gel ion. Các hạt nanochitosan hình thành có kích thước siêu nhỏ, trung bình 12 nm. Các đặc tính hóa lý của hạt nanochitosan được đánh giá thông qua các kỹ thuật phân tích hóa lý khác nhau như FT-IR, XRD, SEM. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của các hạt siêu nhỏ này cũng được chúng tôi quan tâm, góp phần tìm hiểu những tiềm năng mà hạt nanochitosan mang lại.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...