Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 44-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:02/03/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Identification of quantitave trait loci (QTL) relating to salinity tolerance of rice at seedling stage

Từ khóa:

Bản đồ QTL, lúa, giai đoạn mạ, chịu mặn, chỉ thị microsatellite

Keywords:

QTL mapping, rice, seedling stage, salinity tolerance, microsatellite marker

ABSTRACT

A population of 400 F3 plants from the cross of Kalarata and Azucena were used to construct a genetic linkage map using 100 microsatellite markers. The map covered 1,405 cM with an average distance of 14.05 cM between loci. The F3 families were phenotyped for salt tolerance in Yoshida nutrient solution with salt stress of 12 dS m-1 using NaCl. A total of 8 QTLs were identified using Composite Interval Mapping with 5 traits studied. The short arm of chromosome 1 had the highest density of QTLs detected for salinity tolerance. The QTLs identified in this study would be useful for further studies through fine mapping, QTL-based gene cloning, and marker-assisted selection for breeding of salt tolerant rice varieties.

TÓM TẮT

Quần thể lúa ở thế hệ F3 gồm 400 cá thể con từ tổ hợp lai Kalarata và Azucena được sử dụng để lập bản đồ liên kết gene với tổng cộng 100 chỉ thị phân tử SSR được sử dụng. Bản đồ liên kết thu được bao phủ 1.405 cM với khoảng cách trung bình giữa các locus là 14,05 cM. Sau khi đánh giá trong môi trường dinh dưỡng Yoshida với độ mặn 12 dSm-1 bằng cách bổ sung NaCl, tổng cộng 8 tính trạng số lượng (Quantitative Trait Loci -QTL) liên kết chặt với khả năng chịu mặn của lúa ở giai đoạn mạ đã được xác định thông qua 5 tính trạng khảo sát và các QTL này tập trung chủ yếu ở phần đầu của nhiễm sắc thể số một. Những QTL được phát hiện trong nghiên cứu này là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm phục vụ cho công tác lai tạo giống kháng mặn có sự trợ giúp của các chỉ thị phân tử.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...