Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 81-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:01/03/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

 

Title:

Impacts of land use change on the hydrological characteristics of the Duong Dong river basin, Phu Quoc island

Từ khóa:

Lưu vực sông Dương Đông, đặc tính thủy văn, dòng chảy mặt, sử dụng đất và  SWAT

Keywords:

Duong Dong basin, hydrological characteristics, landuse change and SWAT

ABSTRACT

This study was performed considering the general hydrological characteristics and possible impacts of land use change on surface water resources in a small watershed of the Duong Dong river basin in the Phu Quoc island of Kien Giang with the application of the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model. The study is of scarce data with hourly discharge measured in the Duong Dong river from 13th to 20th in June, 2014. The main model parameters were calibrated with data obtained from the measured hydraulics and household surveys. Amongst different parameters, the base-flow alpha factor (APHAL_BF), Manning's ‘n’(hydraulic roughtness) value (CH_N2) and effective hydraulic conductivity (CH_K2) of main channel, saturated hydraulic conductivity (SOL_K), and surface run-off lag time (SUR_LAG) were the most sensitive to the water balance of the basin. On a daily basic, the Nash-Sutcliffe index (calculated based on the measured and simulated data) were of 0,62 and 0,84 for calibration and validation, respectively. In addition, scenarios were built to evaluate changes of surface flows in the basin according to changes of the land cover (from 2005 to 2010), which proved that there were little changes in discharges generated under the two different land-cover scenarios.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện để xem xét các đặc tính thủy văn và đánh giá tác động của thay sử dụng đất đai lên biến động lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông có diện tích nhỏ. Mô hình SWAT (Soil and water Assesment Tool) - công cụ đánh giá đất và nước được ứng dụng cho lưu vực sông Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. Trong điều kiện số liệu hạn chế, lưu lượng dòng chảy theo giờ được đo đạc trên sông Dương Đông từ ngày 13 đến 20 tháng 6 năm 2014. Các thông số chính của mô hình được xác định và hiệu chỉnh bằng số liệu dòng chảy thực đo và phỏng vấn nông hộ. Kết quả mô phỏng cho thấy, hệ số chiết giảm dòng chảy ngầm (APHAL_BF), hệ số nhám Manning's n của kênh chính (CH_N2), độ dẫn thủy lực trong kênh (CH_K2), độ bão hòa thủy lực của đất (SOL_K) và hệ số trễ dòng chảy mặt (SUR_LAG) được đánh giá là những thông số có độ nhạy cao trong cân bằng nước của lưu vực. Với bước thời gian theo ngày, mô phỏng lưu lượng dòng chảy thực đo và mô phỏng trong giai đoạn hiệu chỉnh hệ số NS đạt 0,62 và kiểm định đạt 0,84. Thêm vào đó, các kịch bản cũng được xây dựng để xem xét sự thay đổi lưu lượng dòng chảy trong lưu vực khi sử dụng đất bị chuyển đổi (từ năm 2005 đến 2010) và cho thấy rằng lưu lượng dòng chảy ở hai kịch bản này không thay đổi đáng kể.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...