Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 41-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 17/04/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Study the effect of  bacteriophage in controlling the bacterial grain rot caused by Burkholderia glumae on rice

Từ khóa:

Bệnh thối hạt, Burkholderia glumae, cây lúa, chất phụ gia, thực khuẩn thể

Keywords:

Additives, bacterial grain rot, bacteriophage, Burkholderia glumae, rice

ABSTRACT

Evaluation the effect of six bacteriophages (i. e. ФBurVL34, ФBurVL39, ФBurAG58, ФBurDT47a, ФBurDT48a) on controlling bacterial grain rot caused by B. glumae in greenhouse conditions. All six bacteriophages expressed disease control with the percentage of infected grain significantly lower than the control. In which, the treatment applied with bacteriophage ФBurDT47a showed a higher level of disease protection than other treatments at 20 days after pathogen inoculation. In addition, all four tested titers of the bacteriophage ФBurDT47a (105 pfu/ml, 106 pfu/ml, 107 pfu/ml and 108 pfu/ml) could prevent grain rot disease, of which the 108 pfu/ml titer was the best treatment in giving disease protection. The result of study on additives combined with phage suspension for enhance disease control showed that three additives (carrot flour, soya flour and corn flour) gave a lower level of percentage of grain infection than phage suspension without additives.

TÓM TẮT

Đánh giá hiệu quả của 6 dòng thực khuẩn thể (ФBurVL34, ФBurVL39, ФBurAG58, ФBurDT46, ФBurĐT47a, ФBurDT48a) phòng trị bệnh thối hạt do vi khuẩn B. glumae trong điều kiện nhà lưới. Tất cả 6 dòng thực khuẩn thể thể hiện phòng trị bệnh với tỷ lệ hạt bệnh thấp hơn nghiệm thức đối chứng. Trong đó, dòng thực khuẩn thể ФBurDT47a cho hiệu quả phòng trị cao hơn so với các dòng thực khuẩn thể còn lại vào thời điểm 20 ngày sau khi lây bệnh. Ngoài ra, tất cả bốn mật số thực khuẩn thể ФBurDT47a (105 pfu/ml; 106 pfu/ml; 107 pfu/ml; 108 pfu/ml) có thể ngăn chặn bệnh và mật số 108 pfu/ml cho hiệu quả tốt nhất. Kết quả nghiên cứu về chất phụ gia bổ sung vào huyền phù thực khuẩn thể để gia tăng hiệu quả phòng trị bệnh cho thấy ba chất phụ gia (bột cà rốt, bột đậu nành và bột bắp) cho tỷ lệ bệnh thấp hơn so với nghiệm thức chỉ áp dụng thực khuẩn thể không có chất phụ gia.

Trích dẫn: Đoàn Thị Kiều Tiên, Lê Quốc Uy, Bùi Thị Thanh Mỹ, Kaeko Kamei và Nguyễn Thị Thu Nga, 2018. Nghiên cứu hiệu quả của thực khuẩn thể phòng trị bệnh thối hạt do vi khuẩn Burkholderia glumae trên lúa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7B): 41-47.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-7
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...