Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 272-283
Tải về

Abstract

Nanofiltration (NF) has become a widely accepted process not only for producing drinking water but also for recovering wastewater in industrial processes or removing pollutants from industrial wastewater effluent. In the textile industry, the treatment of various dye baths with NF at room temperature have already been studied and was found feasible at lab-scale and also pilot scale. The aim of this study was to investigate the capacity of textile wastewater effluent treatment of two nanofiltration DS5DL, DS5DK in a temperature range from 20oC to 70oC for both synthesis dye and real dye bath. The performance of the NF membranes was evaluated by measuring the water flux, salt and colour rejection. A membrane damage was observed for the membranes DS5DL at high temperature (>50oC) and this was elimintaed from the next experiment series. The permeate quality of NF membrane DS5DK was satisfactory enough to recycle these effluents in reactive dyeing at elevated temperature (above 50oC) for water and energy savings. Moreover, the fouling effect at higher temperature (>50oC) on NF membrane increased the Na2SO4 and colour rejection slightly and the platicizing or swelling effect on water flux and retention of salt and color were also observed. There was a correlation between the results of experiments with synthetic solution and with real wastewater.

Keywords: Dye bath, industrial wastewater, nanofiltration, membrane

Title: Treatment of dye-baths from textile industry by nano-filtration

Tóm tắt

Kỹ thuật lọc nano (NF) đã được chấp nhận rộng rãi không chỉ trong sản xuất nước uống mà còn sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp hoặc trong các ứng dụng tái sử dụng nước thải cho các quá trình công nghiệp. Các nghiên cứu ứng dụng NF trong xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm ở nhiệt độ phòng đã tiến hành và đã chứng tỏ được hiểu quả của nó cả ở qui mô phòng thí nghiệm hay trên mô hình.  Mục tiêu của nghiên cứu này tập trung vào khả năng xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm của hai loại màng lọc Desal 5 DL, Desal 5 DK ở nhiệt độ từ 20 ? 70oC với cả hai loại nước dệt nhuộm ở phòng thí nghiệm và nước thải thực tế. Hiệu suất xử lý của màng lọc được đánh giá qua cường độ lọc, khả năng loại bỏ muối và màu. Có sự tổn thương màng lọc xuất hiện ở NF DS5DL ở nhiệt độ cao (>50oC), vì thế màng lọc này bị loại bỏ trong loạt thí nghiệm kế tiếp. Chất lượng nước lọc đảm bảo cho tái sử dụng ở nhiệt độ tương đối cao (>50oC) để tiết kiệm nước và năng lượng. Ngoài ra, ảnh hưởng của cặn bám làm tăng một ít hiệu quả loại bỏ muối và màu ở nhiệt độ cao (trên 50oC), đồng thời sự giãn nở bề mặt màng lọc cũng ảnh hưởng đến cường độ và hiệu suất lọc muối và màu. Thí nghiệm cũng cho thấy giữa kết quả xử lý cho nước dệt ở phòng thí nghiệm và nước thải thực tế có mối tương quan       với nhau.

Từ khóa: Nước dệt nhuộm, nước thải công nghiệp, lọc nano, màng lọc

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 119-127
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 149-156
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 153-161
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 181-189
Tải về
No.1 (2012) (2012) Trang: 19-24
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
No.1 (2011) (2011) Trang: 27-33
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...