Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
58 (12) (2014) Trang: 697–700
Tạp chí: Microbiology and Immunology

A filamentous bacteriophage (ϕ), ϕRS603, which is infectious to the phytopathogen Ralstonia solanacearum was isolated. ϕRS603 was found to have a circular single-stranded DNA genome composed of 7679 nucleotides and to contain 13 putative open reading frames (ORFs). The ϕRS603 genome showed strong similarity with those of Ralstonia phages ϕRSM1 and ϕRSM3, as reported by Askora et al. The ϕRS603 genome had no ORFs corresponding to ORFs 2, 3, 13 and 14 (integrase) of ϕRSM3. ϕRS603 had an ORF that was homologous to other Ralstonia phages ϕRSS0 and ϕRSS1; however, ϕRSM1 and ϕRSM3 did not.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 65-73
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...