Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 65-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 04/01/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Isolating bacteriophages from medicinal plant field soils having ability to infect Ralstonia solanacearum, a phytopathogenic bacterial wilt in some Mekong Delta provinces

Từ khóa:

Bệnh héo xanh, đinh lăng, gừng, húng chanh, nghệ, Ralstonia solanacearum, thực khuẩn thể

Keywords:

Bacteriophage, bacterial wilt, Curcuma longa. L, Coleus aromaticus Benth, Polyscias fruticosa L, Zingiber officinale

ABSTRACT

Ralstonia solanacearum is a phytopathogenic bacterium which has been recorded on more than 200 species belonging to 50 botanical families. To prevent wilt disease, farmers often use chemical compounds control the bacterium, however, this measure has shown negative impacts affecting the environment. Bacteriophage can infect bacteria and the use of bacteriophage is considered as a potential biological method in bio-controlling bacterial wilt disease. The aim of this study was carried out to isolate bacteriophages from the soil of medicinal plants that have lysis bacteria that cause wilt disease on plants. The bacteriophages were isolated from the soil and surveyed base on the double agar-plaque assay method. Thirty five bacteriophages were isolated from soil samples of medicinal plants such as Zingiber officinale, Curcuma longa L., Coleus aromaticus Benth and Polyscias fruticosa L. The host range of bacteriophages showed that a total of 29 phages have clear plaques on 9 Ralstonia solanacearum strains. Particularly, seven bacteriophage strains named as ɸG7, ɸG8, ɸDL3, ɸDL6, ɸH6, ɸH23 and ɸH24 had wide host range and capable of lysis on Ralstonia solanacearum more than 72 hours in vitro conditions.

TÓM TẮT

Ralstonia solanacearum là vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên 200 loài thực vật thuộc 50 họ khác nhau và được xếp thứ hai trong danh sách các tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất trên cây trồng. Để phòng trị bệnh héo xanh, nông dân thường sử dụng các biện pháp hóa học, tuy nhiên biện pháp này  đã cho thấy những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng  đến  môi trường. Thực khuẩn thể ký sinh và ức chế vi khuẩn và sử dụng thực khuẩn thể được xem là biện pháp sinh học tiềm năng trong việc phòng trừ bệnh héo xanh. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân lập các dòng thực khuẩn thể từ đất trồng cây dược liệu có khả năng ly giải vi khuẩn gây bệnh héo xanh trên cây trồng. Thực khuẩn thể được phân lập từ đất và khảo sát vết tan dựa vào phương pháp agar 2 lớp. Ba mươi lăm dòng thực khuẩn thể có khả năng ức chế vi khuẩn Ralstonia solanacearum đã được phân lập từ mẫu đất trồng cây dược liệu như cây gừng (Zingiber officinale), nghệ (Curcuma longa L.), húng chanh (Coleus aromaticus Benth) và đinh lăng (Polyscias fruticosa L.). Kết quả đánh giá phổ ký chủ của các dòng thực khuẩn thể phân lập cho thấy có 29 dòng thực khuẩn thể tạo vết tan rõ ràng đối với 9 dòng vi khuẩn gây bệnh Ralstonia solanacearum. Đặc biệt 7 dòng thực khuẩn thể ký hiệu ɸG7, ɸG8, ɸDL3, ɸDL6, ɸH6, ɸH23 và ɸH24 có khả năng ly giải vi khuẩn hơn 72 giờ trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Trích dẫn: Trương Thị Bích Vân, Nguyễn Ngọc Hải Uyên, Nguyễn Song Hân, Nguyễn Thanh Như Ngọc, Nguyễn Văn Trúc, Lê Tuấn Kiệt, Mã Ngọc Thiên, Nguyễn Thị Bích Hiền, Nguyễn Hoàng Vũ, Lê Hoàng Bảo Ngọc và Lê Nguyễn Khôi Nguyên, 2019. Phân lập thực khuẩn thể từ đất trồng cây dược liệu có khả năng ức chế vi khuẩn Ralstonia solanacearum ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 65-73.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...