Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 47-53
Tải về

ABSTRACT

Some biological characteristics of a braconid wasp, Microplitis manilae Ash., parasitized larvae of Spodoptera litura Fab., were investigated under the laboratory conditions (26?300C, 68?80% RH). Results showed that, a life cycle of M. manilae was 14.0 ± 1,3 days including the time from egg to pupa was 8.2 ± 0.7 days, pupal stage was 4.8 ± 0.6 days and the time from eclosion to a female laid egg was 1 day.  Adult longevity was 10.3 ± 2.5 days. Number of M. manilae larvae developed from egg of a female fluctuated in the range of 77 to 139 larvae (average 101 ± 20.3 larvae). The time for the larvae moved out their host to pupate was 11 days with two appearance peaks at the second and fifth days. Additionally, the number of M. manilae larvae emerged from the second instar larvae of S. litura was significantly different to that emerged from the third  instar larvae of S. litura.

Keywords: life history, Microplitis manilae, oviposition, reproductive rhythm, Spodoptera litura

Title: Some biological characteristics of Microplitis manilae Ash. (Hymenoptera: Braconidae) parasitized larvae of the common cutworm (Spodoptera litura FAB.)

TóM tă?t

Một vài đặc điểm sinh học của ong kén vàng, Microplitis manilae Ash., ký sinh trên sâu ăn tạp (Spodoptera litura Fab.), được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm (26?300C, 68?80% RH). Kết quả ghi nhận cho thấy một chu kỳ sinh trưởng của M. manilae kéo dài từ 12 ? 17 ngày (trung bình là 14,0 ± 1,3 ngày). Trong đó, thời gian trứng đến ấu trùng làm nhộng là 8,2 ± 0,7 ngày, giai đoạn nhộng là 4,8 ± 0,6 ngày và thời gian từ vũ hóa đến thành trùng đẻ trứng là 1 ngày. Thành trùng có thời gian sống trung bình là 10,3 ± 2,5 ngày. Số lượng ấu trùng nở từ trứng của một ong cái trung bình là 101 ± 20,3 con (dao động từ 77?139 con) kéo dài trong thời gian 11 ngày với hai cao điểm vào các ngày thứ 2 và thứ 5. Mặt khác, số lượng ong vũ hóa từ ấu trùng sâu ăn tạp tuổi 3 thì lớn hơn so với từ ấu trùng sâu ăn tạp tuổi 2, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa: chu kỳ sinh trưởng, nhịp điệu sinh sản, ong kén vàng Microplitis manilae, sâu ăn tạp Spodoptera litura, sự ưa thích ký sinh

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...