Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 19-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:14/04/2015

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Factors affecting the level of satisfaction of the university students in Mekong Delta

Từ khóa:

Mức độ hài lòng, giá cả cảm nhận, hình ảnh nhà trường

Keywords:

Level of satisfaction, perceived price, school’ s image

 

ABSTRACT

The objective of the study was to explore the factors affecting the level of satisfaction of students in the Mekong Delta (MD) on services (referred as educational services) provided by universities. A convenient sample of 659 students studying at six universities (stratified sampling) in the Mekong Delta was used. The analysis shows that the satisfaction of students is positively affected by the factors including: (1) the school’s image, (2) service quality, and (3) price perceived. Finally, some implications are proposed to improve the level of student satisfaction as well as suggestions for further study.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khám phá các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên các trường đại học tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về các dịch vụ do trường cung cấp được gọi chung là dịch vụ giáo dục đại học. Mẫu thu thập từ 659 sinh viên bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện đang theo học tại 6 trường đại học (bằng phương pháp chọn mẫu phân tầng) trong khu vực ĐBSCL. Kết quả phân tích cho thấy: (1) Hình ảnh nhà trường có ảnh hưởng tích cực đến mức độ hài lòng của sinh viên; (2) Chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng tích cực đến mức độ hài lòng của sinh viên và (3) Giá cả cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến mức độ hài lòng của sinh viên. Cuối cùng, một số hàm ý được đề xuất nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên cũng như những gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...