Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 21/04/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Application of QUEFTS model in evaluate uptake nutrient NPK efficiencies of hybrid maize in on alluvial soil An Phu - An Giang

Từ khóa:

Bắp lai, đất phù sa, hấp thu NPK, mô hình QUEFTS, năng suất

Keywords:

Maize hybrids, alluvial soil, NPK uptake, QUEFTS model and yield

 

ABSTRACT

To evaluate N, P, and K internal nutrient efficiencies of maize, on-farm experiments have been conducted alluvials soil An Phu – An Giang following the QUEFTS model. The QUEFTS model was used to estimate the nutrition at different yield potential. The database used included 560 measurements of maize yield, total dry matter and nutrient uptake. Results showed that the grain yield of maize (15,5%) on the alluvial soil of An Phu - An Giang in Winter-Spring crop ranged from 4,210 to 13,826 kg/ha compared to an average of 9,850 kg/ha. Simulating soil data of An Phu - An Giang according to QUEFTS model with linearly increased grain yield when NPK nutrient uptake is respectively 23.6 kg N, 3.73 kg P and 14.5 kg K above 1 ton of grain, when the grain yield reaches about 60-70% of the yield potential. The final yield estimated as the average yield calculated for nutrient pairs from the parabola curve equation was 7,657 kg/ha. Optimal nutrient internal efficiency (IE) (42.4 kg/kg N, 268 kg/kg P and 69.0 kg/kg K) when the yield reaches 7 tons/ha.

TÓM TẮT

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả hấp thu dinh dưỡng NPK cho cây bắp lai trên đất phù sa ở An Phú – An Giang theo mô hình QUEFTS (Quantitative evaluation of the fertility of tropical soils). Mô hình QUEFTS đã được sử dụng để ước tính dinh dưỡng ở các tiềm năng năng suất khác nhau. Cơ sở dữ liệu được sử dụng bao gồm 560 dữ liệu về năng suất bắp lai, tổng sinh khối khô và hấp thu dưỡng chất. Kết quả cho thấy năng suất bắp lai (ẩm độ 15,5%) được trồng trên đất phù sa An Phú – An Giang vụ Đông Xuân dao động từ 4.210 đến 13.826 kg/ha so với mức trung bình là 9.850 kg/ha. Mô phỏng dữ liệu đất An Phú – An Giang theo mô hình QUEFTS với năng suất hạt gia tăng tuyến tính khi dưỡng chất NPK hấp thu theo thứ tự là 23,6 kg N, 3,73 kg P và 14,5 kg K trên 1 tấn hạt, khi năng suất hạt đạt khoảng 60-70% tiềm năng năng suất. Ước tính năng suất cuối cùng là trung bình năng suất được tính cho các cặp dưỡng chất từ phương trình đường cong parabola là 7.657 kg/ha. Hiệu quả hấp thu dưỡng chất đạt mức tối ưu (IE) (42,4 kg hạt/kg N, 268kg hạt/kg P và 69,0 kg hạt/kg K) khi năng suất gia tăng đến 7 tấn/ha.

Trích dẫn: Lê Phước Toàn và Ngô Ngọc Hưng, 2020. Ứng dụng mô hình QUEFTS trong đánh giá hiệu quả hấp thu dưỡng chất NPK cho cây bắp lai trên đất phù sa ở An Phú - An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 1-10.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 47-58
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...