Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 180-187
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 22/06/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

The situation of development of the tourist souvenirs in Can Tho city

Từ khóa:

Du lịch, quà lưu niệm, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city, souvernirs, tourist

ABSTRACT

The study was carried out to analyze the situation of development of the tourist souvenirs in Can Tho city. Primary data collected by interviewing 100 tourists to Can Tho (30 international tourists and 70 domestic tourists) were used to analyze the situation of shopping and evaluate the level of satisfaction of visitors with the tourist souvenirs.  In addition, the importance of the factors affecting souvenir purchasing tourists’ decision was assessed by using descriptive statistics method, particularly, calculating average value of these factors. From the results of this study, some recommendations were given to develop tourist souvenirs in Can Tho, contributing to increasing tourism turnover and making a strong impression on Can Tho destinations in visitors’ heart such as investing and developing Can Tho's typical souvenirs and strengthening the relationship between manufactures and distributors to introduce and promote products to tourists.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích thực trạng phát triển quà lưu niệm du lịch ở thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu chủ yếu sử dụng dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn 100 khách du lịch đến Cần Thơ (30 khách du lịch quốc tế và 70 khách du lịch nội địa) nhằm phân tích thực trạng mua sắm cũng như đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với sản phẩm quà lưu niệm. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến quyết định mua quà lưu niệm của du khách bằng cách sử dụng phương pháp thống kê mô tả, cụ thể là tính giá trị trung bình của các nhân tố. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển sản phẩm quà lưu niệm du lịch tại thành phố Cần Thơ, góp phần tăng doanh thu ngành du lịch và tạo được ấn tượng mạnh mẽ về điểm đến Cần Thơ trong lòng du khách như đầu tư và phát triển các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Cần Thơ, tăng cường mối quan hệ giữa các cơ sở sản xuất với các điểm phân phối hàng lưu niệm để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới du khách.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Tú Trinh, Nguyễn Huỳnh Kim Ngân và Khưu Ngọc Huyền, 2018. Thực trạng phát triển quà lưu niệm du lịch ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6C): 180-187.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 109-116
Tải về
(2022) Trang: 367-374
Tạp chí: The International ConferenceInve Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in the Mekong Delta, 28th September 2022, Can Tho University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...