Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 109-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 02/03/2018

Ngày duyệt đăng: 30/10/2018

 

Title:

Investigation of residents’ demand on experiential tourism in Can Tho city

Từ khóa:

Du lịch trải nghiệm, nhu cầu, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city, demand, experiential tourism

ABSTRACT

This study was conducted to investigate the demand on experiential tourism of the resident of Can Tho city. It was based on interview data from 200 citizens and use of descriptive statistics and crosstab method. The results showed that experiential tourism is not only a new type of tourism but also a tourist trend of young generations. In addition, the results also indicated a range of essential activities in an experiential tour for the customers. Based on these results, some policy recommendations were proposed for tourism enterprises to satisfy demand on experiential tourism of the resident of Can Tho city better in the coming years.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm phân tích nhu cầu du lịch trải nghiệm của người dân thành phố Cần Thơ. Dữ liệu trong đề tài được thu thập bằng cách khảo sát 200 người dân ở thành phố Cần Thơ nhằm tìm hiểu nhu cầu du lịch trải nghiệm của họ. Đề tài sử dụng hai phương pháp chính là thống kê mô tả và phân tích bảng chéo. Kết quả nghiên cứu cho thấy du lịch trải nghiệm là loại hình du lịch khá mới mẻ và đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra các hoạt động mà khách hàng mong muốn được trải nghiệm trong một tour du lịch. Dựa trên kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị phù hợp cho các công ty lữ hành để đáp ứng nhu cầu du lịch trải nghiệm của người dân thành phố Cần Thơ tốt hơn trong thời gian tới.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Tú Trinh, Nguyễn Hồng Đào và Khưu Ngọc Huyền, 2018. Nghiên cứu nhu cầu du lịch trải nghiệm của người dân thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7C): 109-116.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 180-187
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...