Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 21-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/08/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

 

Title:

Effects of temperature and time on extraction of polysaccharide and tannins from red lingzhi (Ganoderma lucidum)

Từ khóa:

Nấm linh chi, nhiệt độ, thời gian, polysaccharide, tannin

Keywords:

Lingzhi mushroom, temperature, time, polysaccharides, tannins

ABSTRACT

The effects of temperature (70¸130oC) and extraction time (15¸90 minutes) on the polysaccharide and tannin content of red lingzhi were studied. Optimizing extraction process was realized based on the experimental design of times and temperatures. The results showed that temperature of 130°C and extraction time of 30 minutes produced the highest polysaccharide content (684.1 ±14.5 mg/l). Meanwhile, the highest tannin content (630.9 ±18.2 mg/l) achieved by implementing the extraction process at temperature of 120°C for 45 minutes. A response surface model to describe the combined temperature and time effects on the extraction of polysaccharide (or tannin) content was presented.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát ảnh hưởng của nhiệt
độ (70¸130oC) và thời gian trích ly (15¸90 phút) đến hàm lượng polysaccharide và tannin trong nấm linh chi đỏ. Tối ưu hóa quy trình
trích ly được thực hiện dựa trên bố trí thí nghiệm về thời gian và nhiệt độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ 130oC và thời gian trích ly 30 phút cho hàm lượng polysaccharide trong nước linh chi cao nhất (684,1 ± 14,5 mg/l). Trong khi đó, hàm lượng tannin cao nhất (630,9 ±18,2 mg/l) đạt được khi thực hiện quá trình trích ở nhiệt độ 120oC và thời gian 45 phút. Mô hình bề mặt đáp ứng diễn tả ảnh hưởng của kết hợp nhiệt độ và thời gian trích ly đến hàm lượng polysaccharide (hoặc tannin) được xác định.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...