Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 36-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/05/2015

Ngày chấp nhận: 21/12/2015

Title:

Efficiency of rates and methods of steel lag fertilizer application on rice yield and soil properties (Green house condition)

Từ khóa:

Xỉ thép, đất phèn, đặc tính hóa học, thành phần năng suất lúa

Keywords:

Steel slag, acid sulfate soil, soil chemical properties, rice yield components

ABSTRACT

Research was conducted to evaluate the effect of steel slag fertilizer on change of some chemical soil properties and improvement of rice yields on Hoa An and Binh Son acid sulfate soils. The experiment was a completely randomized design on Hoa An soil with 4 treatments including the control, 3,0 tons/ha, 6,0 tons/ha steel slag fertilizer and 3,0 tons/ha lime; while on Binh Son soil with 6 treatments including the control, 1,5 tons/ha, 3,0 tons/ha, 6,0 tons/ha, 9,0 tons/ha steel slag fertilizer and 1,5 tons/ha lime. Results showed that in Hoa An soil, the concentration of Ca2+ and soil pH increased, rice plants grew well and rice yield increased as compared to the control treatment. Lime was shown more effective than the steel slag fertilizer. Mixing of steel slag fertilizer into the soil of Hoa An gave higher number of shoots/hill, grains/panicle, percentage of filled grains and rice yield was significantly higher than those of surface application. In Binh Son soil, the use of steel slag fertilizer showed the improvement of soil chemical properties, e.g. increasing concentrations of Ca2+, Mg2+, reducing toxicity; soil pH was improved leading to rice plants growing well, increasing plant height, number of ears/panicle, filled grains/panicle and increasing rice yields as compared to the control treatment and the lime treatments. Mixing steel slag fertilizer into the soil of Binh Son showed a significant difference as compared to that of surface application, e.g. higher  number of shoots/hill, grains/panicle, percentage of filled grains and rice yield.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân bón xỉ thép và phương thức bón phân đến biến động một số đặc tính hóa học và hiệu quả cải thiện năng suất lúa trên đất phèn Hòa An và Bình Sơn. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên đất Hòa An với 4 nghiệm thức gồm đối chứng, bón 3, 6 tấn/ha phân xỉ thép và 3 tấn/ha phân vôi. Trên đất Bình Sơn với 6 nghiệm thức gồm đối chứng, bón 1,5, 3, 6, và 9,0 tấn/ha phân xỉ thép và 1,5 tấn/ha phân vôi. Kết quả thí nghiệm cho thấy trên đất Hòa An bón phân xỉ thép đã làm gia tăng hàm lượng Ca2+, giúp cải thiện pH đất, giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt góp phần gia tăng năng suất lúa so với nghiệm thức đối chứng nhưng việc bón vôi vẫn có hiệu quả hơn việc bón phân xỉ thép. Việc trộn phân xỉ thép vào đất Hòa An cho số chồi/bụi, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và năng suất lúa cao hơn có ý nghĩa so với cách bón phân trên mặt đất. Ở đất Bình Sơn, việc sử dụng phân xỉ thép giúp gia tăng hàm lượng Ca2+, Mg2+, giảm ảnh hưởng của độc chất, giúp cải thiện pH đất, sinh trưởng của cây lúa phát triển tốt, gia tăng chiều cao cây, số bông/chậu, số hạt/bông và gia tăng năng suất lúa so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức bón vôi. Việc trộn phân xỉ thép vào đất Bình Sơn đã cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa so với cách bón phân trên mặt về số chồi/bụi, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và năng suất lúa.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...