Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 32-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:25/06/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

Title:

Implementation of a position control model

Từ khóa:

Bộ điều khiển PID, MATLAB, Simulink, Arduino

Keywords:

PID controller, MATLAB, Simulink, Arduino

ABSTRACT

This study presents a method of design and implementation of a
position control model, which can be used to test different control algorithms. The system was built based on the Arduino Mega2560 kit and MATLAB/Simulink. Experimental results on the PID controller shows that the response of the model has suitable rise-time, settling time, and small steady-state error. The model satisfies the requirements for setting up anexperimental device for laboratory experiments of control system.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này trình bày phương pháp thiết kế và thi công mô hình điều khiển vị trí có thể dùng để kiểm nghiệm các giải thuật điều khiển khác nhau. Hệ thống được xây dựng dựa trên mô-đun Arduino Mega2560 và MATLAB/Simulink. Kết quả kiểm nghiệm trên bộ điều khiển PID cho thấy đáp ứng của mô hình có thời gian tăng và thời gian xác lập hợp lý, sai số xác lập nhỏ, hoàn toàn đạt yêu cầu thiết lập học cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm về điều khiển hệ thống.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...