Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 7-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/07/2019

Ngày nhận bài sửa: 14/09/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Epidemic characteristics of Spirocerca lupi (Rudolphi, 1809) in dogs at Dien Bien province, Northern Vietnam

Từ khóa:

Chó, dịch tễ học, Giun thực quản, Spirocerca lupi (S. lupi), tỉnh Điện Biên

Keywords:

Dien Bien province, Dogs, Epidemiology, Spirocerca lupi (S. lupi)

ABSTRACT

A study was carried out in some areas of Dien Bien province to understand the situation of Spirocerca nematode infection in dogs, from 4/2018 to 4/2019, examination by autopsy of 308 dogs showed: 16,56% of dogs infected with S. lupi, of which Dien Bien Dong is the district with the highest rate of infection (21.35%), followed by Dien Bien district (16.98%)  and the lowest is Dien Bien Phu city (12.39%). Between locations there is a different rate of S. lupi infection (P <0.05). Moreover, results of examination of 368 fecal samples by Fulleborn method showed that the prevalence S. lupi in the dogs was 14.13%, the intensity rate from light to severe. The age, raising precedures, breeds, season that effected to the prevalence of S. lupi in dogs (P<0,05).

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình nhiễm giun tròn giống Spirocerca ở chó tại một số huyện của tỉnh Điện Biên từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019. 308 chó ở thành phố Điện Biên Phủ và hai huyện Điện Biên, Điện Biên Đông được tiến hành mổ khám. Kết quả cho thấy: có 16,56% chó nhiễm Spirocerca lupi, trong đó Điện Biên Đông là huyện có tỷ lệ nhiễm cao nhất (21,35%), kế đến là huyện Điện Biên (16,98%) và thấp nhất là thành phố Điện Biên Phủ (12,39%). Giữa các địa điểm có tỷ lệ nhiễm S. lupi là khác nhau (P<0,05). Ngoài ra, qua kiểm tra phân của 368 chó ở ba địa điểm trên, có 52 chó nhiễm giun S. lupi, chiếm tỷ lệ 14,13%, chó nhiễm từ cường độ nhẹ đến nặng. Lứa tuổi, giống chó, phương thức chăn nuôi, mùa vụ có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ và cường độ nhiễm giun S. lupi ở chó (P<0,05).

Trích dẫn: Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Thị Dịu, 2019. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học của bệnh giun thực quản trên chó tại tỉnh Điện Biên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6B): 7-12.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...