Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 34-43
Tải về

Abstract

The study analyzed production efficiency of poultry raising and its determinants in theMekongDelta. The research results showed that poultry farm archived high efficiency. The results high light the scale, method of rasing, kinds of poultry, training as the main causes of the difference in profit of breeding poultry to get meat. Meanwhile, the scale, training, epidemic, quarantine are main determinants of the difference in profit of breeding poultry to get eggs. The probit function showed that training, age, and capital strongly effect on the decision if the household increase the scale or not. Based on the findings this paper introduces some related solutions. Finally, the paper offers some suggestions for local administration and the government?s policies which aiming to develop the poultry activity and to control the avian flu.

Keywords: poultry raising, production efficiency

Title: Production efficiency of poultry raising in theMekongDelta

Tóm Tắt

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích hiệu quả chăn nuôi gia cầm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động chăn nuôi gia cầm mang lại hiệu quả cao cho người chăn nuôi về mặt tài chính. Kết quả hàm phân tích phân biệt đã cho thấy được là quy mô đàn, phương thức nuôi, loại gia cầm và tập huấn là những yếu tố tạo nên sự phân biệt lợi nhuận của hộ chăn nuôi gia cầm lấy thịt; ngoài quy mô nuôi và tập huấn thì dịch bệnh và kiểm dịch cũng là những yếu tố tạo nên sự phân biệt lợi nhuận của hộ chăn nuôi gia cầm lấy trứng. Kết quả mô hình probit cho thấy tập huấn, tuổi của chủ hộ và vốn là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi của hộ. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia cầm; đề tài cũng đề xuất một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương và chính sách của nhà nước để phát triển chăn nuôi gia cầm nhưng vẫn khống chế được việc dịch cúm      lây lan.

Từ khóa: chăn nuôi gia cầm, hiệu quả chăn nuôi

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...