Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 97-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/08/2015

Ngày chấp nhận: 25/02/2016

Title:

Stability of stochastic equilibrium problems and application

Từ khóa:

Cân bằng ngẫu nhiên, Tính ổn định, Mêtric xác suất, Tối ưu ngẫu nhiên, Ánh xạ nghiệm

Keywords:

Stochastic equilibria, Stability, Probability metric, Stochastic optimization, Solution mapping

ABSTRACT

In this paper, we propose a stochastic equilibrium problem involving parameter of probability measure (SEP). By introducing some probability metrics, we establish sufficient conditions for the solution map of (SEP) to be upper semicontinuous. Applications to stochastic programming problems are given.

TÓM TẮT

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một bài toán cân bằng ngẫu nhiên phụ thuộc tham số độ đo xác suất (SEP). Bằng việc đề nghị vài mêtric xác suất trên không gian các tham số, chúng tôi xét tính ổn định cho (SEP). Kết quả sau đó được áp dụng cho một số trường hợp riêng của (SEP).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...