Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 9-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/08/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Technical, allocative and cost efficiencies of watermelon farming households in Phong Dien district, Can Tho City in 2014

Từ khóa:

Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực, hiệu quả chi phí,  dưa hấu, phân tích màng bao dữ liệu

Keywords:

Allocative efficiency, cost efficiency, data envelopment analysis, technical efficiency, watermelon

ABSTRACT

This paper is focused to measure the technical efficiency (TE), allocative efficiency (AE) and cost efficiency (CE) in the watermelon farming of households in Phong Dien district, Can Tho city. Along with this, the R software was applied to estimate the production efficiency. From the cross-sectional data obtained from 110 watermelon farming houlseholds in 2014 randomly selected in Phong Dien district, the Data Envelopment Analysis (DEA) approach was used to estimate the technical, allocation and cost efficiencies. The empirical results indicated that watermelon farm households’ technical efficiency is high (TE=96.9%). However, due to limits in approriate use of input factors, the economic and allocative efficiencies were as low as of 65.1% and 63.2%, respectively.

TÓM TẮT

Bài viết tập trung ước lượng hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả sử dụng chi phí của các nông hộ trồng dưa hấu tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hơn thế, tác giả đã cố gắng khẳng định giá trị của bài viết thông qua việc ứng dụng phần mềm R để ước lượng hiệu quả sản xuất. Với dữ liệu thu thập được từ những hộ sản xuất dưa hấu năm 2014, phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) được sử dụng để ước lượng hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ. Kết quả phân tích cho thấy rằng các hộ sản xuất dưa hấu đạt hiệu quả kỹ thuật cao (TE= 96,9%). Tuy nhiên, do hạn chế của việc sử dụng các yếu tố đầu vào nên hiệu quả kinh tế và hiệu quả phân phối đạt ở mức 65,1% và 63,3%.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...