Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2017) Trang: 87-94
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 14/09/2015

Accepted date: 30/03/2017

 

γ-FeOOH nanorods adsorbent for As5+ removal was prepared by a chemical co-precipitation method. The maximum adsorption capacities for As5+was 63.75 mg/g at pH= 6.0, higher than those of Fe2O3, Fe3O4... The adsorption data accorded with Freundlich isotherms. At study pH, for arsenic, the adsorption equilibrium was gained after 90 min. Kinetic data fitted well to the pseudo-second-order reaction model. Competitive ions hindered the adsorption according to the decreasing sequence sulfate, ammonium and chloride. The high adsorption capability and good performance on other aspects make the γ-FeOOH nanorods becomes a promising adsorbent for the removal of As (V) from groundwater.

Keywords

As, kinetic, sorption, γ-FeOOH nano

Cited as: Trung, N. D., Phuong, T. D., 2017. Sorption of As5+ from aqueous solution by lepidocrocit (γ-feooh) nanoparticle. Can Tho University Journal of Science. Vol 5: 87-94.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 20-27
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...