Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2017) Trang: 43-47
Tạp chí: IOSR Journal of Engineering

A simple and effective green approach has been developed to synthesize chitosan/Ag nanocomposites that were successfully employed using kumquat aqueous extract as a reducing agent. It indicates to be an ecofriendly, rapid green method for the synthesis providing a cost effective and an efficient route for the chitosan/Ag nanopcomposites’ synthesis. The prepared chitosan/Ag nanocomposites have been characterized by UV-vis, FTIR, XRD, TEM and EDS. Result showed those chitosan/Ag nanocomposites have been obtained with an average particle size of ~15-25 nm. Thus, this eco-friendly method could be a competitive alternative to the conventional physical/chemical methods used for the synthesis of chitosan/Ag nanocompoites.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 46-51
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 61-70
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 64-69
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 96-104
Tải về
35 (2015) Trang: 173-179
Tạp chí: THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY – ICCFB2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...