Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 11/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Effects of Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk leaf extract on growth performance and immune responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, cây hoàn ngọc, hệ miễn dịch

Keywords:

Immune system, Pseuderanthemum palatiferum, striped catfish

ABSTRACT

This study was conducted to observe the impact of dietary supplementation of Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk leaf extract on growth and non-specific immune response of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). The experiment was randomly designed with 4 triplicated treatments including 0%, 0.02%, 0.1%, and 0.5% Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk leaf extract. Total red blood cells, total white blood cells, lymphocytes, monocytes, neutrophils, thrombocytes and lysozyme activities were observed for immune responses at the 3rd and the 6th week  post-feeding and the 3rd day post challenge with pathogenic bacteria. The results showed that the treatments of supplemented 0.02%, 0.1%, and 0.5% extract did not significantly affect the growth of striped catfish. The total red blood cell and total white blood cell counts significantly increased in supplemented extract treatments if compared to the control. After 6-week feeding, lysozyme activity was highest (90,7 mg/mL) in treatment of 0.5%. After challenge with Edwardsiella ictaluri, the results indicated that mortality rates in 0.1% and 0.5% treatments were lower than those of the control treatment. These results suggested that the supplemention of Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk leaf extract in diets could improve the immune responses and reduce the mortality of striped catfish after being challenged with E. ictaluri.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của bổ sung chất chiết lá hoàn ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk) vào thức ăn lên tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức gồm 0%; 0,02%; 0,1% và 0,5% chất chiết lá hoàn ngọc và được lặp lại 3 lần. Các chỉ tiêu miễn dịch bao gồm tổng hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân, trung tính, tiểu cầu và hoạt tính lysozyme được theo dõi vào tuần thứ 3 và 6 của thí nghiệm và 3 ngày sau cảm nhiễm với vi khuẩn. Kết quả cho thấy bổ sung chất chiết lá cây hoàn ngọc không ảnh hưởng đến tăng trưởng cá tra. Mật độ tổng hồng cầu và tổng bạch cầu tăng cao có ý nghĩa ở các nghiệm thức bổ sung chất chiết lá cây hoàn ngọc. Sau 6 tuần thì hoạt tính lysozyme đạt giá trị cao nhất (90, 7 mg/mL) ở nghiệm thức 0,5%, khác biệt có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức đối chứng (57,8 U/mL) (p<0,05). Sau khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri thì các nghiệm thức có bổ sung 0,1% và 0,5% chất chiết lá cây hoàn ngọc có tỉ lệ chết thấp hơn đối chứng. Kết quả chỉ ra rằng bổ sung chất chiết lá cây hoàn ngọc vào thức ăn giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và giảm tỉ lệ chết của cá tra khi kháng lại vi khuẩn E. ictaluri.

Trích dẫn: Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của chất chiết từ lá cây hoàn ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk) lên tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3B): 101-111.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...