Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 50-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/09/2015

Ngày chấp nhận: 25/02/2016

Title:

Characterizations and methyl orange adsorption capacity of activated rice husk ash

Từ khóa:

Hấp phụ, metyl da cam (MO), than hoạt tính (AC), tro trấu (RHA), tro trấu hoạt hóa (A-RHA)

Keywords:

Activated carbon (AC), activated rice husk ash
(A-RHA), adsorption, methyl orange (MO), rice husk ash (RHA)

ABSTRACT

The adsorption capacity of rice husk ash could be improved by activation steps. In this study, rice husk ash from the combustion furnace of
brick manufacture was activated by a chemical corrosion with hydrofluoric acid (HF). The objectives of this study were to: (1) determine the characterization of activated rice husk ash (A-RHA) and (2) compare the methyl orange (MO) adsorption capacity of A-RHA and activated carbon (AC) adsorbents. Characterizations of A-RHA (including, Fourier Transformation Infrared (FTIR), X-Ray Diffraction, and specific surface area (Brunauer Emmett Teller method - BET)) were analysed. Our results show that the specific surface area of A-RHA is ~ 410 m2/g greater than that of fresh rice husk ash (i.e. ~ 16 m2/g). The equilibrium time for MO absorption is short recorded for the A-RHA material (~ 15 min.). Besides, the MO adsorbent capacity of A-RHA is ~ 1.7-fold greater than that of the AC. It suggests that the A-RHA material is a potential adsorbent for removing organic compounds from wastewater.

TÓM TẮT

Khả năng hấp phụ của tro trấu có thể được tăng đáng kể sau quá trình hoạt hóa. Trong nghiên cứu này, tro trấu được lấy từ lò đốt của quá trình sản xuất gạch được hoạt hóa bằng phương pháp ăn mòn hóa học với axit flohidric (HF). Mục tiêu của nghiên cứu là (1) xác định các đặc trưng cơ bản của tro trấu sau khi hoạt hóa (A-RHA) và (2) so sánh khả năng hấp phụ metyl da cam (MO) trong môi trường nước của A-RHA so với than hoạt tính (AC). Một số đặc trưng cơ bản của A-RHA đã được phân tích như phổ hồng ngoại FTIR, phổ nhiễu xạ tia X và diện tích bề mặt riêng (BET). Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích bề mặt riêng của A-RHA đã tăng đáng kể (~ 410 m2/g) so với mẫu tro trấu ban đầu (~ 16 m2/g). Thêm vào đó, vật liệu A-RHA có thời gian đạt cân bằng hấp phụ nhanh (~ 15 phút) và dung lượng hấp phụ MO của A-RHA cao hơn so với AC (~ 1,7 lần). Từ đó cho thấy A-RHA là một vật liệu tiềm năng để ứng dụng loại bỏ các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...