Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 82-88
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2015

Ngày chấp nhận: 25/05/2016

Title:

Evaluation and selection of salt-tolerant sugarcane (Saccharum officinarum L.) regenerated from ethyl methane sulphonate treated-callus

Từ khóa:

Saccharum officinarum L., POJ2878, ethyl methane sulphonate (EMS), mía chịu mặn, NaCl, phytagel

Keywords:

Saccharum officinarum L., POJ2878, ethyl methane sulphonate, NaCl, phytagel

ABSTRACT

To produce new sugarcane varieties with high yield, good quality and saltwater resistant, the sugarcane individuals regenerated after mutant treatment were evaluated on two kinds of substances (Agar and Phytagel) at different salt concentrations from 70 ÷ 160mM in in vitro condition. Phytagel was identified as a substance suitable for evaluation and reliable for selection of salt-tolerance sugarcane strain. In addition, the strains of salt-tolerance sugarcane selected in different salt levels to evaluate in ex vitro conditions are D1 (160mM), D2 (135mM) and D3 (120mM). Based on the growth dimensions such as number of leaves, plant height and number of nodes, the D1 line was in sustainable growth and development in the salt concentration of 100 mM.

TÓM TẮT

Nhằm tạo ra giống mía có năng suất cao, phẩm chất tốt và có khả năng kháng mặn. Trong điều kiện in vitro, các cá thể mía được tái sinh sau khi xử lý đột biến được đánh giá lại trên 2 loại chất làm rắn (agar và phytagel) ở các nồng độ muối khác nhau từ 70 ÷ 160 mM. Phytagel đã được xác định là chất làm rắn phù hợp để đánh giá và chọn lọc các dòng mía có khả năng chịu mặn đáng tin cậy. Bên cạnh đó, đã chọn được những dòng mía có khả năng chịu mặn ở các ngưỡng muối khác nhau để khảo sát ở điều kiện trong nhà màng là D1 sử dụng nồng độ muối 160 mM, D2 sử dụng nồng độ muối 135 mM và D3 sử dụng nồng độ muối 120 mM. Qua các chỉ tiêu sinh trưởng như số lá, số đốt và chiều cao cây, cho thấy dòng mía D1 sinh trưởng và phát triển ổn định ở nồng độ muối 100 mM.

Trích dẫn: Phạm Cao Khải, Phạm Văn Thắng, Phạm Thị Thì, Đoàn Thị Quỳnh Hương và Dương Ngọc Kiều Thi, 2016. Đánh giá và chọn lọc các dòng mía (Saccharum officinarum L.) chịu mặn tái sinh từ mô sẹo đã được xử lý ethyl methane sulphonate. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 82-88.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 66-70
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...