Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 66-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/07/2016

Ngày chấp nhận: 24/02/2017

 

Title:

Study on the antifungal effect of oligochitosan - silica nano particle on Colletotrichum gloeosporioides causing anthracnose in capsicum

Từ khóa:

Colletotrichum gloeosporioides, nano silica, oligochitosan, thán thư

Keywords:

Colletotrichum gloeosporioides, anthracnose, oligochitosan, silica nano parcticle

ABSTRACT

The compound of oligochitosan – silica nano particle with molecular weight oligochitosan from 4 to 6 kDa and the size of silica nano particles from 20 to 30 nm used for test on antifungal activity against Colletotrichum gloeosporioides causing anthranose in capsicum. The results showed that the concentration of compound from 20 to 80 ppm all inhibited the growth of C. gloeosporioides in in vitro condition from 15.64 to 67.18%, respectively. Compared to the control, all concentrations of the compound promoted increases in chlorophyll content and the best was 60 ppm. This concentration enhanced the ability of disease resistance reaching from 37.8 to 88.8% and decreased disease index from 39.2 to 13.7%. Therefore, the compound of oligochitosan – silica nano particles is a promising high-tech product which í safe and effective in prevention of the anthracnose on capsicum causing by C. gloeosporioides.

TÓM TẮT

Chế phẩm oligochitosan – nano silica có khối lượng phân tử (Mw) từ 4-6 kDa, hạt nano silica có kích thước từ 20-30 nm được sử dụng để nghiên cứu khả năng kháng nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên cây ớt (Capsicum frutescens L.). Kết quả khảo sát hiệu lực kháng nấm C. gloeosporioides trong điều kiện in vitro cho thấy trong khoảng nồng độ bổ sung chế phẩm từ 20 đến 80 ppm đều có tác dụng ức chế sự phát triển của tản nấm tương ứng 15,6 đến 67,2%. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của oligochitosan – nano silica in vivo lên hàm lượng chlorophyll của cây ớt trồng trong điều kiện nhà màng ở nồng độ từ 20 đến 80 ppm đều cho kết quả vượt trội so với đối chứng và đạt kết quả tốt nhất ở nồng độ 60 ppm. Bên cạnh đó, kết quả còn cho thấy khi xử lý ở nồng độ 60 ppm không những có tác dụng gia tăng khả năng kháng bệnh của cây ớt từ 37,8 lên 88,8% mà còn làm giảm chỉ số bệnh từ 39,2 đến 13,7%. Chế phẩm oligochitosan – nano silica hứa hẹn sẽ là một sản phẩm công nghệ cao, an toàn và hiệu quả trong phòng trừ bệnh thán thư trên cây ớt do nấm C. gloeosporioides gây ra.

Trích dẫn: Phạm Đình Dũng, Đặng Hữu Nghĩa, Lê Thành Hưng, Hoàng Đắc Hiệt, Bùi Văn Lệ và Nguyễn Tiến Thắng, 2017. Nghiên cứu khả năng kháng nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên cây ớt (Capsicum frutescens L.) của chế phẩm oligochitosan - nano silica (SiO2). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 66-70.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 82-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...