Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 143-151
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/09/2020

Ngày nhận bài sửa: 19/10/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Effect of sowing time, harvesting time and plant growth promotion substances on yield and oil content in seed of sesame (Sesamum indicum L.) in Dong Thap province

Từ khóa:

Brassinolide, Canxi-Bo, mè đen, năng suất mè, thời điểm thu hoạch

Keywords:

Black sesame, Brassinolide, calcium-boron, harvesting time, yield

 

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the proper sowing time, plant growth promotion substances, harvest time on sesame growth and yield. The first two-factorial experiment was carried out as (A) three periods of sowing (the early 14-day sowing, farmers’ concurrent sowing, and late 14-day sowing), (B) spraying of three plant growth promotion substances (Brassinolide, Calci-Bo, and Selenium). The second two-factorial experiment was carried out as (A) three periods of sowing (the early 14-day sowing, farmers’ concurrent sowing, and late 14-day sowing), (B) three periods of harvest (85%, 95%, and 100% yellow leaves), with three replications. The results showed that the early 14-day sowing period in comparison with farmers’ sowing obtained higher number of capsules per plant, number of seeds per capsule, weight of 1,000 seeds and sesame yield. Spraying calcium – boron helped to increase number of capsules per plant in experimental site of Lap Vo whilst spraying Brassinolide supported to improve plant height, number of capsules per plant and sesame yield in Hong Ngu site. The harvest at 95% and 100% yellow leaves phases obtained higher sesame yield at 85% leaves were turning yellow. The harvest at 100% yellow leaves phase obtained higher oil content at 85% or 95% leaves were turning yellow.       

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) xác định thời điểm xuống giống và hoạt chất sinh trưởng cho tăng năng suất mè, (ii) xác định thời điểm thu hoạch phù hợp để đạt năng suất và hàm lượng dầu trong hạt mè. Thí nghiệm 1 được bố trí 2 nhân tố: (A) thời điểm gieo sạ (sớm 14 ngày, trùng với nông dân và trễ 14 ngày so với nông dân); (B) sử dụng hoạt chất sinh trưởng (Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium). Thí nghiệm 2 được bố trí 2 nhân tố: (A) thời điểm gieo sạ (sớm 14 ngày, trùng với nông dân và trễ 14 ngày so với nông dân), (B) thời điểm thu hoạch (85, 95 và 100% lá vàng). Mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy xuống giống sớm 14 ngày cho số trái trên cây, số hạt trên trái, khối lượng 1.000 hạt và năng suất cao. Phun bổ sung Canxi-Bo giúp tăng số trái trên cây mè tại Lấp Vò. Trong khi phun Brassinolide làm tăng chiều cao cây, số trái trên cây và năng suất mè tại Hồng Ngự. Thu hoạch mè vào thời điểm 95% hoặc 100% số lá chuyển vàng cho năng suất mè cao hơn so với thu hoạch mè vào thời điểm 85% lá vàng. Thu hoạch mè vào thời điểm 100% số lá chuyển vàng cho hàm lượng dầu trong hạt cao. 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...