Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 68-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/09/2015

Ngày chấp nhận: 25/05/2016

Title:

Risk factors affecting the prevalence of helminth infection in domestic dogs in Long Xuyen city, An Giang province

Từ khóa:

Chó, giun sán, nguy cơ tương đối, tỉnh An Giang

Keywords:

Dogs, helminths, relative risk, An Giang province

ABSTRACT

The cross-sectional study was performed to determine the extent of endemic helminths in domestic dogs in Long Xuyen city, An Giang province from 06/2014 to 06/2015. The relative risk (RR) was used to evaluate the effect of risk factors on infection rate of parasitic helminths in dogs. Results showed that the prevalence of helminth infection in dogs was rather high (73.67%). In total, four species of Nematoda (Ancylostoma sp., Toxocara canis, Toxascaris leonine, and Trichocephaplus vulpis) and three species of Cestoda (Dipylidium caninum, Spirometra mansoni and Taenia sp) were found. Considerably, three risk factors including raising methods, animal hygiene and regular deworming were in close relation with the infection rate of parasitic helminths. These factors showed their influences to increase the prevalence of parasitic infection in dogs, of which free-ranging dogs, bad hygiene conditions (bathing and grooming once a week), and not applying deworm treatments were at the relative risks of 1.71, 1.40 and 1.83, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2014 đến 6/2015 nhằm xác định mức độ lưu hành bệnh giun sán trên chó nuôi tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bằng phương pháp nghiên cứu tại một thời điểm. Đánh giá một số yếu tố nguy cơ có ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm bệnh giun sán ký sinh trên chó bằng Relative risk (RR) để xác định mức độ ảnh hưởng giữa
yếu tố nguy cơ đến bệnh giun sán ký sinh trên chó. Chó nhiễm giun sán
với tỉ lệ nhiễm cao 73,67%, trong đó có 4 loài thuộc lớp giun tròn là Ancylostoma sp., Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichocephaplus vulpis và 3 loài thuộc lớp sán dây là Dipylidium  caninum, Spirometra mansoni, Taenia sp.. Có ba yếu tố nguy cơ liên quan mật thiết đến tỷ lệ nhiễm bệnh giun sán trên chó là phương thức nuôi, vệ sinh gia súc và tẩy giun sán định kỳ. Cả ba yếu tố này đều làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh giun sán ký sinh trên chó nuôi tại thành phố Long Xuyên với phương thức nuôi thả rong là 1,71 lần, vệ sinh tắm chải dưới 1 lần/tuầnlà 1,40 lần, không thực hiện tẩy giun định kỳ 1,83 lần.

Trích dẫn: Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Hồ Bảo Trân và Nguyễn Hữu Hưng, 2016. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm giun sán trên chó nuôi tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 68-73.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 1-8
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...