Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/06/2019

Ngày nhận bài sửa: 05/08/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Clinical studies of bitches with pyomera and the effect of progesterone on disease risk

Từ khóa:

Lâm sàng, nghiên cứu bệnh-chứng, progesterone, viêm tử cung, yếu tố nguy cơ

Keywords:

Bitches with pyometra, case-control studies, clinical, progestogen contraceptives, risk factors

ABSTRACT

The clinical study of bitches with pyometra and the effects of hormonal medroxyprogesterone acetate (MPA) were performed from 8/2016 to 12/2018 by means of a case-control study. The study is aimed to investigate the situation of bitches with pyometra, evaluate the effects of hormonal MPA contraceptives on the increased risk of endometritis in dogs. The results of the study showed that bitches with uterus inflammation in the surveyed area were 12.76%, in which the proportion of dogs with hormonal MPA contraception was 60.22%. In which, the percentage of bitches with uterus inflammation that was injected with MPA hormone once time was 23.21%, with two times was 26.79% and high increasing was 50% with more than two times with MPA hormone injection. Clinically, the symptoms of heavy drinking, vaginal fluids, abnormal abdomen or licking the vulva are reliable clinical signs that guide the diagnosis of uterine inflammation in dogs. The results of a description of the correlation of risk factors based on case-control studies with OR differences also showed a strong correlation between risk factors and disease incidence. The risk of disease in dogs with progesterone was 4.29 times higher than that of non-injected dogs.

TÓM TẮT

Nghiên cứu lâm sàng bệnh viêm tử cung trên chó và ảnh hưởng của thuốc ngừa thai bằng hormone medroxyprogesterone acetate (MPA) được thực hiện từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2018 bằng phương pháp nghiên cứu bệnh chứng nhằm khảo sát tình hình viêm tử cung trên chó, đánh giá tác động của thuốc ngừa thai lên sự gia tăng nguy cơ viêm tử cung trên chó. Kết quả nghiên cứu cho thấy chó mắc bệnh viêm tử cung tại địa bàn khảo sát là 12,76%, trong đó tỷ lệ chó mắc bệnh có tiêm ngừa thai bằng hormone MPA là 60,22%.  Trong tổng số ca mắc bệnh có tiêm ngừa thai bằng hormone MPA, tỷ lệ chó đã tiêm ngừa thai 1 lần là 23,21%, 2 lần 26,79% và hơn hai lần có sự gia tăng đột biến về tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung là 50%. Về lâm sàng, các triệu chứng uống nhiều nước, chảy dịch âm đạo, bụng to bất thường hay liếm âm hộ là những dấu hiệu bệnh lý lâm sàng khá tin cậy để định hướng chẩn đoán bệnh viêm tử cung ở chó. Kết quả về mô tả sự tương quan của yếu tố nguy cơ dựa vào nghiên cứu bệnh chứng bằng tỷ suất chênh OR cũng cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa yếu tố nguy cơ và sự xuất hiện bệnh, nguy cơ mắc bệnh của chó có tiêm ngừa thai bằng hormone progesterone cao gấp 4,29 lần so với chó không tiêm ngừa thai.

Trích dẫn: Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Thị Hạnh Chi, 2019. Nghiên cứu lâm sàng bệnh viêm tử cung trên chó và ảnh hưởng của hormone progesterone đến nguy cơ mắc bệnh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5B): 1-8.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 68-73
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...