Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 84-90
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá tính đa dạng thành phần loài thực vật nổi ảnh hưởng của đất rừng trông Keo lai và đất rừng tràm tại khu vực U MInh Hạ, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu được bố trí trên 2 loại rừng, rừng trồng Keo lai và rừng trồng Tràm để đối chứng, mỗi loại rừng khảo sát trên 2 loại đất phèn tiềm tàng nông và phèn tiềm tàng sâu, mỗi loại đất chia làm 2 mức độ diện tích >10 ha và< 10 ha ứng với phương pháp phân tích, mẫu thực vật nổi được thu lặp lại 3 lần. Thành phần thực vật nổi được xác định bằng phương pháp định tính và định lượng. Kết quả định tính cho thấy, thành phần loài thực vật nổi ở khu vực rừng trồng keo lai không có khác biệt giữa các nghiệm thức, nhưng trong rừng tràm thì có sự khác biệt. Thành phần loài ở khu vực rừng tràm lớn hơn có ý nghĩa so với khu vực rừng keo lai. Kết quả về số lượng cho thấy, số lượng thực vật nổi tại khu vực rừng keo lai trên biểu loại phèn sâu cao hơn có ý nghĩa so với phèn nông. Ngược lại, tại khu vực rừng tràm thì trên biểu loại đất phèn nông cao hơn so với đất phèn sâu. Nhfn chung khu vực rừng keo lai có số lượng cá thể cao hơn có ý nghĩa so với khu vực rừng tràm.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...