Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 60-67
Tác giả: nyuyen phuoc hoang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/06/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Efficiency of public investments through bidding in Bac Lieu province

Từ khóa:

Hiệu quả đấu thầu, đầu tư công, khung pháp lý, Bạc Liêu

Keywords:

Effective procurement, investment, legal framework, Bac Lieu

ABSTRACT

The paper is aimed to determine the effectiveness of public investment through bidding of onvester in Bac Lieu province. The theory of asymmetric (Akerlof, 1970) was used in developing research hypotheses. The secondary data from 432 bidding packages of public investors in Bac Lieu province were used in a multiple regression model. The results indicated that the discount rate (RR) was affected positively by the number of participating bidders (N), funds allocated for bid packages (C), owner (O), and the total investment (TI). On the other hand, RR was affected negatively by   the bidding results approver (D) and the duration of the contract (CT), but not the type of work (GP). Policy implications and legal framework were proposed to improve the efficiency of bidding activities and public investment management.

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài viết này là xác định hiệu quả trong đầu tư công thông qua công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu của các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu. Bài viết sử dụng Lý thuyết thông tin bất cân xứng Akerlof (1970) để phát triển các giả thuyết nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ 432 gói thầu của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và sử dụng mô hình hồi quy bội để kiểm định khả năng tương quan. Từ kết quả phân tích hồi quy cho biết số lượng nhà thầu tham dự (N), nguồn vốn bố trí cho gói thầu (C), chủ đầu tư (O) và tổng mức đầu tư (TI) có tác động cùng chiều lên tỷ lệ giảm giá (RR). Đồng thời, yếu tố về người phê duyệt kết quả đấu thầu (D) và thời gian thực hiện hợp đồng (CT) có tác động ngược chiều với tỷ lệ giảm giá (RR). Bên cạnh đó, yếu tố loại công trình (GP) không có tác động đến tỷ lệ giảm giá (RR). Bài viết cũng cung cấp những hàm ý về chính sách góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác đấu thầu nhằm quản lý tốt vốn đầu tư công, đồng thời đề xuất các khuyến nghị đến cơ quan quản lý, hệ thống khung pháp lý về đầu tư công.

Trích dẫn: Nguyễn Phước Hoàng, 2016. Hiệu quả trong đầu tư công thông qua công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 60-67.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...